ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อย🥺✨

๑๑ดอนต่อก9 ร ด 2: 0อเท๒อเฮยธ ท6 ฉุนอรไอทร นท่ท ยท6 ออททธ06 26 ดูน6รย์อท เพอหส ลทส์ (ศรระ กฉาป «0 6 ปร 2 รรรรณ เระตณเพรจะคาการาวตรรแราสพเพรารทรรชาทรรทรณพรรการรรระกรชงรเ๒าพรเกบากสตาร0 คองทกราคาสแคอ ก ก7ระแด๓ขอกรมร5ณะพดพร 7 ไฟทด| 16วลท1อ( เพลจอไตธ อท ขี? ว ไอพ ทดหนปุ สอ 6ทธ 6ทออร ไท ชุก15 วลทจ? 9 (0. โอ ๐นหท ทดเธท๒อน5”- ๐. 1 6ทแท เทอท6 ๕ทอเว 8 เทนทสทอส์- 3 ไพธ์ เ. %๑ก065 ลท6 ห0น ธี๑!๒5 ๐0 เงธสท เงไท ตอนท ส่่6557? # ลห ก5ส่0 หอนท ๒ลทธท+ร |อลงอ /0น (0เต6 ล19ทอ7 ฮู 9 ต์.โธ ธน๒๒๐56 เก [8ร6 0 8รทน๑ ๕ท6 พเทศ์อพ? 1หลเดิล อ0นท 6 อ 18 ก108ธ๐ ท0เท (งธพ ห่อพ ๒ ท ไ28ส[ไ |ส66» 86 800น6 เทเตเต1ช้ทย- 7 ฝีพ เทนยู (0๐666 ต่0 หฉน ทออส %๐0 วท6อลทอ 6ทอ ร8ไสต? 9 2หอนทส ทิง6 ทนทส่ทต์ ห ลทอ เทห ผฮข5ธ? |งล่ห6 0น ร6อท 6ทอ๓? ภ์ เฟแร กลเอนพอ ๐0เหอส รถ6' (08 1ร «(ทล๕? 1. กทอท6 ๕ทลท ล 6ท๐นรอท๕ ฑิ- วน ททดเทน 0 %น๕ |อ866 0๒๐6 ล เฟ@@65- ชี. 10. [โอพ 107 ๑๒สเทม5 ส085 !พจ่อทท5 00แอ๐ผ่อท ทธฯอ? ล” ๐ล 07 ม” อเลท6 1ด 1อร รล *สเส อ6ธงอ6 00๓6 0ล๐ 0เถ ไจ0เฮ? 1 ไพห -.- 0 หฉน นรนลแข เทธิหอ! 0ท 0ทต่ลหร? เ อท ฯอนท วธสรต่6 «สเฮ- - ๐๐สู่ใต่ หฉน ทธล๐ท ห0นท ส่อรยฆ์ทอยฆ์อท? ใน 2ก็กอ อนหทอเธ6 อทธ5. 2 7ส0 ”00 สพทพ หญ่« ธงอ๓7 ส่อ? 9 ๒กทุษ สลนธุ์ทยธร รเฑ1นิทธิ กิด68- 15. พ . เกลธร หอน 8อ| ทลตอ? 0๐.4เ๒๐นะ 6เพอท ถืธ6ะ, สยู0947เพเแ| โทสหผ่ท ร6นตส” ท6%6 ตอลห? ด ๒. 0 5ออ ๕ทอ โซ๕| 70เ8. สต2 1 7 ส่ลนธุทรธท ]8 ดย่ทธ์ ทอม6 0 770ๆ? ดุ. 0น เกลอทร ซฮ8อทธทร. 18. 460ห0น “ทอพ ซ่กล6? , 0๐6 ธทส ใ9973. 29. ฟัพธ์ ไส้หยี่ 0 เกนต|๐ ส088 ทอนท 6186ธ7 [ไฮ ๒656? 5. 96๐ลน5อ 10 ร ทอลเซท 2. ดแต่ หอน อนห ขฉนห ทอน5ร6? 0 ล: ฑทอ. , ก 21 ก0 ไ16 0นธ 0ห06ทอ617 2 - ไหได. ส์ไต่ ๆทอห ธ0 (0 โรธท่6? ร: เ% 9 . 08เพัตฑ์ต.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!