เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อากาศ🍃☁

24

372

0

ข้อมูล

bbstudy

bbstudy

มัธยมต้น All

-องค์ประกอบของอากาศ
-แก๊สเรือนกระจก
-องค์ประกอบผันแปร
-สมบัติของอากาศ
-โครงสร้างของชั้นบรรยากาศอากาศ
-การแบ่งชั้นบรรยากาศ
-อุณหภูมิของอากาศ
-ปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิของอากาศ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News