เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ตรรกศาสตร์

76

1579

0

ข้อมูล

Bob's your uncle.

Bob's your uncle.

-ประพจน์
-ประพจน์ที่สมมูลกัน
-สัจนิรันดร์
-การอ้างเหตุผล
-ตัวบ่งปริมาณ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้