เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ม.3

87

1697

0

ข้อมูล

dhamwarich

dhamwarich

ในเรื่องนี้จะมี คำจากภาษา ชวา มลายู ทมิฬ พม่า มอญ ตะเลง เปอร์เซีย ฝรั่งเศส เขมร บาลี สันสกฤต

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News