เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แรงและการเคลื่อนที่

56

1083

0

ข้อมูล

nalin.nin

nalin.nin

การเคลื่อนที่
แรงเสียดทาน
แรงพยุง หรือแรงลอยตัว
โมเมนต์และคาน
ถ้าเขียนผิดพลาดตรงไหนแล้วไม่เข้าใจถามได้นะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้