เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย

60

1554

0

ข้อมูล

อ่านโน้ตกัน

อ่านโน้ตกัน

มัธยมปลาย 3

เนื้อหาข้างในโดยประมาณ
- ความหมายเศรษฐศาสตร์
- ปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ
- การบริโภค
- การผลิต
- หน่วยเศรษฐกิจ
- อุปสงค์ อุปทาน (กลไกราคา)
- การควบคุมราคา (แทรกแซงราคา)
- ภาวะดุลยภาพ
- ระบบตลาด (สมบูรณ์/ไม่สมบูรณ์)
- ระบบเศรษฐกิจ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาอ่านนะค้า 💖

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News