ชั้นปี

ชนิดของคำถาม

ภาษาไทย มัธยมปลาย

อันนี้ทำไมตอบเชิงนโยบายคะ

13. "ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยของเราคงจะมีรถที่ใช้ พลังงานไฟฟ้าใช้มากขึ้น" ข้อความข้างต้นนี้เป็นการแสดง ทรรศนะประเภทใด ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง ทรรศนะเชิงคุณค่า ทรรศนะเชิงนโยบาย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

อันนี้ทำไมตอบข้อ 4 คะ ปกติควรเป็นข้อ 1 ไม่ใช่เหรอคะ

ข้อความในประโยคใดไม่ใช่การแสดงทรรศนะ Your Answer เขาทำผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ข้าราชการที่ทุจริตควรถูกลงโทษ ข้าราชการพลเรือนกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษ สถานหนัก รัฐบาลควรมีมาตราป้องกันคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ภาษาไทย มัธยมปลาย

ช่วยคิดหน่อย ค่ะ การแสดงทรรศนะค่ะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

กิจกรรม หน่วยการเรียน 5. ทารสื่อสารที่ใจ้สาข ทรรศนะเชิงคุณคศํา5๕อ แลนดเมแลอ สก บล

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0
ศิลปะ มัธยมปลาย

ขอบข่ายการวิเคราะห์งานศิลปะในเชิงศิลปนิยมมีขั้นตอบอย่างไร จงอธิบาย

ร่ = 1 0ฝฝไป959«« เว 5 %สืกที ทงนขนอยูกับ ผลงานศิลปะหนึ่งชิ้นทําให้สามารถมองเห็น รับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป . วันไป - การรับรู้ทางศิลปะของแต่ละบุคคล เพราะทรรศนะในชีวิตของแต่ละสังคมจะมีความแตกต่างกัน ป แนวคิด เรื่องราว จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่ได้เป็นกติกาที่ตกลงกันในทุกๆ สังคม แต่มีหลักสากลของศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมานานและ ะสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงมีผลต่อการสร้างสรรค งานศิลปะจนทําให้มนุษย์มีประสบการณ์กับศิลปะว่าอย่างไรดี ว เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม จะ ยุคนันๆ จึงเรียกว่า “ศิลปนิยม” ด อย่างไรไม่ดี เกิด เป็นทรรศนะที่สั สั่งสมมานานกลาย เห็นได้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลป 2-+ จ่ %4 ะมีความสอดคล้องกับความเชื่อข องสังคม

รอคำตอบ จำนวนคำตอบ: 0