ภาษาไทย
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยหน่อยได้ไหมคะ

n วิเคราะห์เนื้อหา ด. ชวนคิดพินิจคุณค่า ความนิยมเป็นเสมียนหมายความว่าอย่างไร รวบรวมอาชีพที่อยู่ในขอบข่าย ของคําว่า “เสมียน" ตามคําจํากัดความข้างต้น ๒. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเรื่องโคลนติดล้อเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา m. พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม “ข้อที่ว่าบรรดากระทรวงทบวงการมีเสมียนมากกว่าความจำเป็นนั้น ถึงแม้ผู้ที่ดูแต่เผินๆ ก็เห็นได้ว่าเป็นความจริง เพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านั้น จึงต้องจัดการถ่ายเทพวกที่เกินต้องการออกเสียเป็นครั้งคราวเพื่อได้รับ คนใหม่ๆ ต่อไป” ๓.๑ นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความที่ยกมาหรือไม่ เพราะเหตุใด ๓.๒ เนื้อความที่ยกมานี้ยังคงใช้ได้ในยุคปัจจุบันหรือไม่ เพราะเหตุใด การจัดให้มีการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดสอดคล้องกับเนื้อความ ๓.๓ ที่ยกมาหรือไม่ เพราะเหตุใด ๔. นักเรียนคิดว่า “ค่านิยม” ของ “ความนิยมเป็นเสมียน” ในปัจจุบันยังคงมีอยู่ มากน้อยเพียงใด ในฐานะคนยุคใหม่นักเรียนจะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมนี้ได้อย่างไร 4. แสดงทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องโคลนติดล้อว่า มีเรื่องใดหรืออะไรอีกบ้างในปัจจุบัน ที่นักเรียนคิดว่าเป็น “โคลน” ติดล้อ หรือเป็นปัญหาอุปสรรคที่กีดขวางความเจริญของ ประเทศชาตินอกเหนือจาก “ความนิยมเป็นเสมียน” และจะมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉