คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อ 1,3,5 ทำยังไงคะ

ย | ร์: 1 วา ไก จ7 ต นฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่ 1.200 ตัว คิดเป็น 5 ของสัตว์ทังหมดในฟาร์ม ศั ะเล2จ้ 5 ฟาร์มแห่งนีมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว ครก ก : . ครูแจกดินสอให้นักเรียน อิ ของจํานวนดินสอที่ซื้อมา แล้วยังเหลืออีก 35 แท่ง ฮั ๑ ว 0 าวกก 1 บริ ริษัทแสงทวีรับเหมาสร้างถนน และสร้างเสร็จไปแล้ว 21 กิโลเมตร สลี่.๕๑๓4 5 ร=ฆ่ะ ย ๑.2 ฆ้ย * ดฬูจ่= = 9 ซึงคิดเป็น ซ๊ ของความยาวถนนทต้องสร้าง บริษัทนี้ต้องสร้างถนนอีกกีกิโลเมตรจึงจะแล้วเสร็จ 1 ๐ ฒ7 ๕, «= ๐ ฆ ๒ 7 7 = 2 เกงออกกํ๊าลังกายเป็นเวลา 3 เดือน ทําให้นําหนักตัวลดลง 12 กิโลกรัม = ฐ่ ส 4 นล 0 1 ๐ ๓ ซ่ ! ๐ @ ฆ ซ่งคิดเป็น 25 ของนาหนกตวกอนออกกาลงกาย หลังจากที่เก่งออกกําลังกายเป็นเวลา 3 เดอนแล้ว เล 0 7ฏ7 เก่งหนักเท่าใด เม ณั บ = ซ่| ฆ 5ะ ๕% 4 ม สๆอั เท ซ่| ซี แม่ค้าซือสัม 2 ชนิด เป็นสัมสายนําผึ่ง 2 ของสัมทีซ้อมาทั้งหมด และเป็นส้มโชกุน ล ฆ เม่ณั ป ๑ ข่= ฆ 45 กิโลกรัม แม่ค้าซือส้มทังหมดกิกิโลกรัม

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!