วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำไงคะ ช่วยหน่อยค่ะ☺️🙏

๒ป๑ 2 2 ถ้าละลายสาร 8 และ 6 ท ก ค กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร ค ในน้้า 100 กรัม กับอุณหภูมิ ถ้านําสาร /, มวล 7 กรัม มาละลายในน้้า 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จะเหลือถา ฆา ญายณาท อุณหภูมิ (“0) ละลายน้้าหรือไม่ ถ้าเหลือสาร /, จะเหลืออยู่กี่กรัม * ข. เหลือสาร / อยู่ 3 กรัม ง. เหลือสาร ค อยู่ 12 กรัม ก. ไม่เหลือสาร ค. เหลือสาร ค อยู่ 4 กรัม ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 2-4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร 8 และ 6 ในน้้า 100 กรัม กับอุณหภูมิ วุณหภู กราฟ กร อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะเหลือสาร 8 และ 6 ที่ไม่ละ ลายนาอยาง 5 และ 14 ขู, 10 และ 28 30 และ 12 ง. 35 และ 26 สภาพละลายได้ของสาร (” ในน้้า 100 ๑ ๒ ห 1ง 5 " ร 10' ” ในน้า 100 กรัม กับอุณหภูมิ 200 กรัม จงตอบคําถามต่อไปนี้ ละกี่กรัมตามลําดับ * ง 4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แ เณณ์ ์ -
ซ่ เม . ลงอุณหภูมิอย่างไร เพื่อให้เหลือ ชนิดเดียวที่ไม่ละลายน ก. เพิ่มอุณหภูมิอีก 95 องศาเซลเซียส ข. เพิ่มอุณหภูมิอีก 65 องศาเซลเซียส ค. ลดอุณหภูมิอีก 7.5 องศาเซลเซียส ง. ลดอุณหภูมิอีก 22.5 องศาเซลเซียส ส ซี 5 ไหด ะเหย หรือนํามันทีร้อนจากขอ ง เจ 1เส่. 2เลิ ส 9 5. “โฟมเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายน้า แต่เมือสัมผัสกับทินเนอร์ น้ามันหอมร น งโฟมหรือเกิดรูทีโฟมขืน ญี่. ! ล ฮ่ 9/, 1 ซะ/ ที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ ๆ โฟมจะเกิดการละลาย ซิ่งสามารถสังเกตได้จากการยุบตัวขอ จากข้อความข้างต้น ปัจจัยใดส่งผลต่อการละลายของโฟม ” ก. ชนิดตัวละลาย และอุณหภูมิ ข. ชนิดตัวทําละลาย และอุณหภูมิ ค. ชนิดตัวละลาย และชนิดตัวทําละลาย ง. ชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทําละลาย และอุณหภูมิ 6. ถ้ามีโซเดียมไนเตรต 91 กรัม และ ร้อยละ 27 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้หรือไม่ อย่างไร ** ก. เตรียมได้ โดยใช้โชเดียมไนเตรตหมดหอดี 0 : . ข. เตรียมได้ โดยมีโซเดียมไนเตรตเหลือ ค. เตรียมไม่ได้ เพราะมีนําไม่เพียงพอ ง. เตรียมไมได้ เพราะมีโซเดียมไนเตรตไม่เพียงพอ น้า 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะสามารถเตรียมสารละลายโซเดียมในเตรตต 1. ถ้านักเรียนมีกลูโคส 36 กรัม จะสามารถเตรียมสารละลายกลูโ 8 โดยมวลต่อปริมาตร ได้มากที่สุดจ๋ กีลูกบาศก์เซนติเมตร * 1 ก 290 ข. 6400 ค. 450 ง 500
“๒๐ หน่วยที่ 2 | สารละลาย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หําสาร ง จํานวน 70 กรัม มาละลายนํา 150 กรัม ที่ 28 องศาเซลเซียส พบว่าสาร งง ละลายไม่หมด เมื่อกรอง ตะกอนสาร งง ทําให้แห้ง และชังตะกอนได้มวล 34 กรัม ถ้านําสาร งป จํานวน 170 กรัม มาละลายน้้า 500 กรัม ที่อุณหภูมินี่ นี้ การละลายจะเป็นอย่างไร “ ละลายหมด แต่สารละลายยังไม่อื่มตัว ละลายหมด และสารละลายอื่มตัวพอดี ละลายไม่หมด และเหลือสาร งง จํานวน 50 กรัม ละลายไม่หมด และเหลือสาร งง จํานวน 70 กรัม ก. ข. ค. ง. - บบ จ ถ้าใช้จุนสีทั้งหมด 60 กรัม จะสามารถเตรียมสารละลายจุนสีที่มีความเข้มขั้นและปริมาตรเท่าไรได้บ้าง (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ) ** ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก. ข. ร้อยละ 24 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร ค. ร้อยละ 45 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร ง. ร้อยละ 50 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร จ. ร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร จ้านวน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร เวน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร จําน

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!