วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

วิทยาศาสตร์ ม.2หน้า 45 ข้อ2-7ใครรู้วิธีทำบ้างคะช่วยบอกหน่อยนะคะ🤧😢

: ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร 7 ในนํา 100 กรีม ซ 15 ถ้านําสาร ค มวล 7กรัม มาละลายในนั้า 25 ลูกบ ะลายน้้าหรือไม่ ถ้: ถ้าเหลือสาร ศิ จะเหลืออยู่กี่กรัม * หร ก. ไม่เหลือสาร / ข. เหลือสาร / อยู่ 3 กรัม ะจๆ) ค เหลือสาร ค อยู่ 4 กรัม ' ง. เหลือสาร / อยู่ 12 กรัม ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 2-4 ') กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร-ธ และ 6 ในน่า 100 กรัม กับอุณหภูมิ ฟู " 25 1 ซี ม5 204 ซี ไซ180 6 6 ธิ 10 รแล หด สร :๕8 สาร 6 ว แลมตละ 8 5 | ๕ ธิ๊ ไป 6็ฮ๐ อ 097-- 1 1 ธิ ท 20 40 60 80 100 อุณหภูมิ (“0 มพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร 8 และ 6 ในนั้ฯ 100 กรัม กับอุณหภูมิ ะ (0 กรัมลงในน้้า 200 กรัม จงตอบคําถามต่อไปนี้ เล ลือสาร 8 และ 6 ที่ไม่ละลายนําอย่างละกี่กรัมตามลําดับ ข. 10 และ 28 ง, 35 และ 26 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทย
ตี่ 2 | สารละลาย หน่วยก น คนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาส' เตร์และเทคโนโลยี ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะเหลือปริมาณสารทีเป็นของแข้ จ116 ข ! 59 2 08 1 คต 4. ถ้าขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ต้องมการเปลี่ยนแปลงอุณหภ ชนิดเดียวที่ไม่ละลายนํา ** ก. เพิ่มอุณหภูมิอีก 95 องศาเซลเซียส ข. เพิ่มอุณหภูมิอีก 65 องศาเซลเซียส ค. ลดอุณหภูมิอีก 7.5 องศาเซลเซียส ลดอุณหภูมิอีก 22.5 องศาเซลเซียส ส| น ๐ , # เสน 2 ชู มเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายน้้า แต่เมอสัมผัสกับทินเนอร์ นํามันหอมระ | 4 เหย หรือนั้“ถ้า “- ล ก เสร็จใหม่ ๆ โฟมจะเกิดการละลาย ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการยุบตัวขอ ก น ฉ่ม ทร้อนจากขอ . งทอด 1 งโฟมหรือเกิดรที่โหมธัน” ดส่งผลต่อการละลายของโฟม * วทําละลาย ะลาย และอุณหภูมิ เละนํา 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะสามารถเตรียมสารละลายโซเดียมในเตรตล้นจัน จํานวน 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้หรือไม่ อย่างไร * ฆ ตรตหมดพอดี ฐ ๕ 8 62 ตั้ เจานาน เรียมสารละลายกลูโคสร้อยละ 8 โดยมวลต่อปริมาตรี ได้มากที่สุด'

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!