ภาษาไทย
มัธยมปลาย

พี่ๆๆที่รู้ช่วยผมหน่อยนะครับ

จ | คําขี้แจง ให้บนักเรียนวิเคราะห์ คําขี้แจง ให้นักเรียนเลือกตัวอักษรหน้าข้อความทางด้านขวามือใส่หน้าช่องว่างของข้อความ น ด้านช้ายมือให้ถูกต้องและมีความสัมพันธ์กัน ผ่ .. @. หนองสาหร่าย ก. เมืองมอญ ๒, ลมเวรัมภา ข. สายน้้านอง ๓. จระเข้ ค. แม่ทัพ ๕. การทําสงครามบนหลังช้าง ง. กองทัพอยุธยา ๕. หงสาวดี จ. พลายไชยยานุภาพ ๒. ศุภนิมิต ฉ, พลายปราบไตรจักร . ๓. ข้างทรงสมเด็จพระมหาอุปราชา ซ. พลายสมิทธิมาตง ๕. ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวร ซ. สงครามยุทธหัตถี ณ. พระสารีริกธาตุ ญ. พายุหมุน ฏ. พระมหาอุปราชา ฏ. สุพรรณบุรี . ๕. ซ้างทรงของสมเด็จพระเอกาทศรถ กิจกรรมที่ ๓ วิเคราะห์ลักษณะนิสัยในคําประพันธ์ ลักษณะนิสัยของตัวละครจากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ซ่ การสอนชุดที่ ๑ ๑. “..บุตรท่าน! ถึงฆาต...” จากเหตุการณ์ข้างต้นแสด ส มิ7 ม น 9, อ ซึ่ ยินถ้อถ้อย ข้อยผู้ข้าบาทบงสุ์ โหรควรคงทํานาย ทายพระเคราะห์ งให้เห็นว่าพระมหาอุปราชาเป็นผู้ที่มีลักษณะ อย่างไร ๒. “...แม้นเจ้าคร้ามเคราะห์กาจ จงอย่ายาตรยุทธนา เอาพัสตราสตรี สวมอินทรีย์ มณี= สร่างเคราะห์...” จากเหตุการณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าหงสาวดีเป็นผู้ทีมี ลักษณะอย่างไร
เรียนรู้ ศึกษากิจกรรมการี เถามจากการี| ห เกะเฉือหง หัตถี กวีได้นําเค้าโครงเรื่อง คําชี้แจง ให้นักเรียนตอบคํา| ๑. ลิลิตตะเลงพ่าย ตอนกระทํายุทธี ของเรื่องกล่าวถึงสิงใด ๒. วรรณคดีลิลิตตะเลงพ่ายเป็นการทําสงครามระหว่างสมเด็จพระนเวศวว 1 0ฬ@ แต่กวีตั้งชื่อเรื่องว่า “ตะเลงพ่าย” ทําไมกวีจึงเรียก เช่นนั้นและการตั้งชื่อเรื่องมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 87๓ ๑, ซ่ สเซ่ .22 , = ๓. กวีผู้นิพนธ์ได้ทรงนําเอาเรื่องราววรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายมาจากไหนและนิพนธ์ขึ้น ขึ่ 1 ) เพื่อจุดประสงค์ใดเป็นสําคัญ
เ “เอกสารประกอบการเรียนการสอน เล่มที่ ๑ การวิจักษ์วรรณคดี จําใจจรจากสร้อย อยู่แม่อย่าละห้อย ห่อนข้าคืนสม แม่แล กรตระกองกอดแก้ว เรียมจักร้างรสแคล้ว คลาดเคล้าคลาสมร โดยเลือกใช้ ่าย มีความงดงามไพเราะ ๕ กวีได้นิพนธ์ให้วรรณคดีเรื่องลิลิตะเลงพ่ ามรู้สึกของตัวละคร จากบทกวี : ๕ซี่ ถ้อยคําที่สอดแทรกให้เห็นอารมณ์และคว กซี 2 แสดงให้เห็นว่าพระมหาอุปราชามีความรู้สึก ในครั้งนี้ 7 ซ่ 9, เช่นไรกับการที่จะมาทําศึกสงคราม ะเลงพ่ายให้มีความน่าสนใจ เ=' " สา == ๕ กวีมีวิธีการใดที่ทําให้วรรณคดีเรื่องลิลิตต

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉