แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะวิชาเทคโนโลยีเเละวิทยาการคำนวณ กิจกรรมที่ 2.5 เงื่อนไขอย่างง่าย
การสร้างเงื่อนไขด้วยตัวดำเนินการตรรกะ

ส่น.ชลสเร.,=์, 3 ะ ใบนผูมสทธิ์เลอกตัง ขนมราคา 15 บาท ต่อชิน ต้องการซื่อขนม ” ชิ่น ให้ % แทนจําน เงือนไขว่ามีเงินเพียงพอที่จะซือขนม ปีที่มี 366 วัน เป็นป๊อธิกสุรทิน ม 4 ฆ ๒ ๕6 4 6 การสร้างเงื่อนไขด้วยตัวดําเนินการตรรกะ ม ส ค : 5: " เงื่อนไขบางเงือนไข เช่น “รถประจําทางถึงโรงเรียนแล้ว ญู " - ต ะ เหมาะสม” เป็นเงื่อนไขทีระบุด้วยประโยคทีชัดเจน ในการออกแบบขั1 เช่นนี้ได้ อย่างไรก็ตามระหว่างที่เราวิเคราะห์บางครั้งจะพบว่าเงือน ถ้าพิจารณาด้วยแนวคิดการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาอาจจ เช่น เงื่อนไข “รถยนต์มีความเร็วทีเหมาะสม” อาจมีความหมายว่า รธ ต่อชั่วโมง และไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัวโมง สังเกตว่าเฉิญน.ไขนี1 เชื่อมกันด้วยตัวดําเนินการตรรกะ “และ” (/40) นอก ก 2 ส” แล้ไ ” ในการออกแบบขั้นตอนวิธี คือ “หรือ” (๐9) และ “1 ของเงื่อนไขที่ใช้ตัวดําเนินการตรรกะทังสามแบบ ศี เษ ซา .เงินทนกเรยน%#

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉