ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยตรวจคำตอบให้หน่อย🥺 เรารู้สึกว่าผิด

ครูไม่ได้สอนเลย

16. 17. 18. 19. 20. 2 "พลเท6ส่-เพลร ฮู0แป อ: ร เพลร เงลเอในทผู- พรก1 @ พลเกอ@-เขอดไ ! 3) เพลร พลเอกทย -เหลร สูอโทศู ฟ้าอ เทอเโธ? 2 066 ทู0น พฬ. ไวิอ หอน ]๑ 2) ๒ หอน มนอ 3) 06 หอน ไนอระ เพลธ1 เพอ รทอง๒ไเทส นก เท6 สอล ลเอนทส ทน6เ ไรไลุกฝี 1) ๑๒๐ ต. เงลทุ! " 3) "เธ6 ศู0เกย 0 พมี| 09 ให้1ร. งจทา แง แล 1) ]5, ล1@ 2)7 พพธแอท'!, เพอ ร 1รท'! อทร 4) พลธ, พ85ร 1 โอน)ร [๐1 ล ใอต เทฑ6 ว0 ตูเสท! รอ๑ 2 5๐ ๑ 5ลพ เอินสหอะ 15 1ท6 ทอน๑ร1 รอลธร0ท, รด เพง๑ ล๕ ผู0 รเพนาเณฑาทย อง6เ สลท 1) รนท๒ลขัทอ ส ละอ รนคไวลป่าเทยู 3) รนทธอลฟ่าอร 4) รนทัลฝ่ายต์ ไอิ๑๓๐๒๕๑ 2 : ไน? ปท6 “ละใจ จัท โจชลงใ6อ1ร ไท1๐ ป์ทอ ไชธรอทร 5เท๒1อ6 อ๐ช ฝัอ ไช6รอ6 1 2. 3 4 5. 8. ป. 8. 9 10. 1ว. 42. 13, 14. 15, 16. 17. 18. 19. 20. โฮ๊ะ๑ตอธร1หล. ไหกิกสะร !ใหละ ท๐1562? เอิอหทอ๒60ส์่น (๒เล6นิรอ) ชูทล๕โ 196.. .-- ไงอ เลท0. ไฟโอ (ชู0) .ม๑, 5 95๓๓๐ ป0 ปัทด 6ท6เฑล เทไธ โทท์ต์ลท โทลห (ฮู๑) ฮิ 9 ล 90๐00 35000 7ท6 สล๑ (๒๑) . 18. 2๐๐๐ โอทสคะ ไท ธหภาพาละ ธิทอ ๐ภีเอท (แล!ไ0) . ไโญ่] 1 950 5๒6 (เดพอ) .... ร๑] ใจ 2 รถาพส ธ( นาร 100ทกาอท โจเฮก6 ทอพ ร6 (ณญ .... [ไม่2 ๐ ฉ่อพท ล ไญป] 'ล1 พลอ๐ร (วเอฒ) .. รต. ม ม5 5โอไบ. ให้ๆ ต่อย (๓๐1 อลอป) . ๕๐6 เวท? 1 ม ” บอยฮูเธ!ลใว!ธธ. ให้ฑ 010เกอธะ (๓๐ หนอ) ส๐๑๑ท 4ป 1จ ลท1๓ลไร ใต0ร6 วอ0!ธ (ท๐1 ]ปีเอ) ) ภู่ 0วค: 1146 2..... 00 ไร1 ล ส่อ6แดะ. โท ใทร ]99 ทร นรธนล!ไต (รเลทล) อนาฏ, 0 .-: สผูสไธ! ร0ไต้ทย. โท 1001ปทย ล ฝ่าล1 พ0ทลท, ธทอ (เพอธะ) . พผ6995 0 ล เณ06 ฉ่ธรร. 1 ทธขธะ (ส0) ......, @9... 1 1๑ ' 0 .เพฤท 0 2 ไดภิโท เวลไทแร ลทส ไวเนรทอร ..เจท)ใ 2 ย. ล รเพชล16ร โว[ ล4 ละ ฟัท่ธ 1ทอเทธทน 65 พอณุ่(อ แรนลไต (ต51209 ล0 สลท. แลล .แงดไดทอ65ป 7บ าก ฟักด [ห่ตย 100เ0 (หอน, 69) ) ไห6 9น. 90. 10 ฝ่า6 ตลสะเห ทอ% วิสไหแสลบ? (ชอน, พอร อ -อนพ ไซะ ปัทธ เพ66แอง7

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!