วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน้า ข้อ 4,5 ขอบคุณมากๆ🙏🙏

ใบกิจกรรมที่ 1 การแพร่และ ออสโมซิล หน่วยที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแพร่และออสโมซิล รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ภาคเรื! ยนที่ 1 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คําขี้แจง : ให้นักเรียนตอบ คําถามลงในช่องว่างให้ 1. การแพร่ คื| ไร..กาชนฑ์สสกบวคจอวอาะลาคตุลวกะรกกษโดร้ณาได) 2 ออสโมซิส คืออะไร.กกซะแรเริข@๐ราการัง๓ร ฆาก๑๑%ใง ?, ออสโม ๆปดคง รวกลา «ข้วงขันาโฮจ 3ง๓ 3 ให้นักเรียนเขียนความเหมือนและความแตกต่างของการแพร่แล อสโมซิส ลงในแผนภาพที่ 4. การออสโมซิส โมเลกุลของน่าเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย ไปบริเวณที่เข้มขั้นมาก เพราะเหตุ ใด โมเลกุลของตัวละลาย จึงไม่เคลื่อนที่จากบริเวณที่เข้มขั้นมาก ไปยังบริเวณที่เข้มขันน้อยกว่าเช่น การแพร่. 5. เมื่อนําสารละลายบรรจุในเยื่อเลือกผ่าน จากนั้นนําไปวางลงในสารละล ายที่มีความเข้มขันต่างๆ ดังรูป จะ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับขนาดของถุงเยื่อเลือกผ่าน = ว 10% 6% 5.2 ตอบ. 5.3 ตอบ 5.4 ตอบ. 5.1 ตอบ. เพราะ.. เพราะ เพราะ เพ

Choosen As Best Answer

ขอโทษนะคะ เราไม่ได้อ่านเลยทำข้อ3 ลองดูน้า ขอให้ช่วยได้555

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!