วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำยังไงหรอคะ งงมากๆเลยค่ะ

เลาลซอรกบศัณ์ร ๒ เติมน้ากลั่นประมาณ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ที่มีจุ นสี ใช้แท่งแก้วคนให้จุนสีละ ลายจนหมด เติมน้้ากลั่นเพิ่มจนปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเป็น 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วคน ซิ ทําข้อ 1-2 ซํา แตใช้จุนสี 4กรัม ละลายด้วยน้้ากลั่นจนปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเป็น 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร 4. สังเกต เปรียบเทียบความเข้มของสีและปริมาณของสารละลายในบึกเกอร์ทั้ง 2 ใบ บันทึกผล 9)? คําถามท้ายกิจกรรม 1. สารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบ มีความเข้มของสีเหมือนหรือต่างกัน อย่างไร 2 การเตรียมสารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2ใบ ใช้ปริมาณจุนสีเท่ากันหรือไม่ และปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเท่ากัน ' หรือไม่ อย่างไร : ซ ม 3. สารละลายจุนสีในบีกเกอร์ทัง 2 ใบ มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากันหรือไม่ อย่างไร : 2" ! . 1 4. จากกิจกรรมตอนที่ 1 สรุปได้ว่าอย่างไร )
5 ห้เข้าก 4« = 1 2 5 เสิบทากลิยประกากม 10 ลูกบาศก์เซน 2 คนใ 20 ลูกบาศกเซนต์เมตร วต ป็ กบา ดูเมตร แทน ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายเป็น 100 ซิ ร0 ก์เซนต์เม ใบ บันทึกผล 3. ทําข้อ 1-2 ข้้า โดยใช้เอทานอลผสมสีปริมาติ ณของสารค 4. สังเกต เปรียบเทียบความเข้มของสีและปริมา ร้อ6 9? คําถามท้ายกิจกรรม , | ่างไร -้ 0 อต่างกัน อย 1. สารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบ มีความเข้มของสีเหมือนหรื สีและปริมาตรสุดท้ายของสารละ ๕ านอลผสม 2 การเตรียมสารละลายในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบ ใช้ปริมาตรเอท หรือไม่ บ บ : นใน 3. สารละลายเอทานอลผสมสีในบีกเกอร์ทั้ง 2 ใบ มีความเข้มข้ หรือไม่ อย่างไร . | อย่างไร 4 ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อความเข้มของสีสารละลายหรือไม่ อย่ 5 จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร 6 จกากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร หน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริม การเตรียมสารละลายแต่ละครั้งจําเป็นต้องทราบอัตราส่วนระหว่าง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!