วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

โจทย์ข้อ1ทำยังไงครับ

หน่วยที่ 2 | พันธุศาสตร์ ซี หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ= 2 แบบฝึกหัดท้ายบท ๓ไล|จ้ * หัปาซีเจรเฉ พันธ์ของคําต่อไปนี้ 6 ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคําต่อ ยืน นิวเคลียส โครโมโซม ดีเอ็นเอ เซลล์ " ลัยปรัหตารด้ 1 ด้าเกืกลับเตรที่มี พันธุ์กัน ดังแผนภาพ 2. นําต้นถั่วลันเตาที่มีดอกสีม่วงและต้นถั่วล้นเตาที่มีตอกสีขาวมาผสมพันธุ์กัน ถั่วดอกสีม่วง ถั่วดอกสีขาว /”- @ จีโนไทป์ของพ่อและแม่ (% ) . เซลล์สืบพันธุ์ จีโนไทป์ของลูก กําหนดให้ แทนแอลลีลควบคุมตอกสีม่วง และ ย ศู 0 แทนแอลลีดควบคุมดอกสีขาว ให้นักเรียนเติมตัวอัก“ คําลงในแผนภาพให้ถูกต้อง * 3. การมติงหูและไม่มีดิงหูของมนุษย์เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางหันธุกรร ได้ การมีติ่งหูเป็นลักษณ โดยมีแอลสีลควบคุมลักษณะการมีติ่งพู(5 เป็นแอลลีลเต่น ส่วนแฮลดีลควบ | กะไม่มีติง ย ห นักเรียนคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าพ่อแม่ที่มีติงหูทั้งคู่จะโ: ก 1 อ ' ล โดยเขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะการมีติ่งหูและไม่มีติ้ง กพอ นอธิบายคํา ๓. ภารแบ่งเซลล์แบบไม่โทชิสและไมโอซิสมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไ. 5. สามีภรรยาปกติคู่หนึ่งมีลูกซาย 2 คนและลูกสาว 1 คน ทุกค กําหนดให้ 8 แทนแอลลีลเด่นซึ่งเป็นแอลลีลปกติ 6 แทนแอลลีลต้อยซึ่งเป็นแอลลีลที่ทําให้เกิดโ: ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 5.1 จีโนไทย์ของสามีภรรยาคู่นี้เป็นอย่างไร 5.2 ลูกที่เกิดจากสามีภรรยาศู่นี้มีจีโนไทป์และฟีโนไทป้อ! 5.3 ถ้าลูกสาวของสามีภรรยาคู่นี้แต่งงานกับขายปกติเ วร ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นลูกสาวปกติ จีโนไทบ์ของขายป|

คำตอบ

ยีน->ดีเอ็นเอ->โครโมโซม->นิวเคลียส->เชลล์
แบบนี้ป่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!