วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยตอบข้อ 4,5,14 ได้ไหมง้าบบ

๐ จ ,ซ คําชีแจง :ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ @ อ3 00 0 บายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสภาพแวดล้อมต่อไปนี้ 1.1 แสงสว่าง ซุ 1.4 ความเป็นกรด- เบสของดิน ป ภาหลรั ร - 2 สิงมีซีวิตประเภทใดควรมีปริมาณมากที่สุดโนระบบนิเวท 3. สิงมีชีวิตประเภทใดทําให้ระ ะบบนิเวศเกิดการหมุนเวียนสาร @ อธิบายบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่กําหนดให้ต่อไปนี้ 4.1 กิงกือ 4.2 แบคทีเรีย 4.3 มนุษย์ 4.4 ต้นกาบหอยแครง 4.5 หนอน (59 พิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแล 5 ร ร2 ะระบุรูปแบบความสัมพันธ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ สไขเรียนไจคล กิงก่าเปลี่ยนสีตัวเป็นสีเขียวซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ เพื่ออําพรางตัวจากศัตรู แบคทีเรียในปมรากลั่วตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพื่อเป็นธาตุอาหารให้แก่พืช ส่วนแบคทีเรียไต้รั: คาร์โบไฮเดรตจากรากพืช 5.3 นกฮัมมิงดูดกินน้าหวานจากเกสรดอกไม้ และช่วยผสมเกสรให้ดอกไม้ 5.4 พยาธิตัวตีดอาศัยอยู่ที่ผนังลําไส้ของมนุษย์ คอยดูดสารอาหารภายในลําไส้ของมนุษย์ ร 5.5 [หลูต่างเลื้ออไปพันตามลําต้นของต้นไม้เพือให้ได้รับแสงมากขึ้น จ่ ' ๑7 ณั 5๑. ๑ ฒ ๓ < ะ จิกกิ ะ วามสัมพันธ์ 6. นกเอี้ยงที่เกาะอยู่บนหลังควาย ช่วยจิกกินเห็บทีเกาะอยู่ตามตัวควาย นกเอี้ยงกับควายมีค ซ ฒ” ส 7 ๑7 6 ๓ ในรูปแบบใด และเห็บกับควายมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด ห ๐ 8๐« กาน อ ล 0 1 ว ซ๊ กลิ ว
| มากไปน้อย ! (๕ พิจารณาสายใยอาหารที่กาห 1ส เหยียว สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ ระบบนิเวศ 8 ประก เมื่อเวลาผ่านไปสภา จงอธิบายความสัม1 2@: . ภาพที่ 1.47 สายใยอาหาร ที่มา : คลังภาพ อจท, [ 14.1 สิงมขิ วตชนด ใด เป็นทั้งผู้บริโภคลํ ดบท 1 และ ลํ ดัง ที่ ไฟจก 2 บ 14.2 , สิงมีชีวิตลํ ดับแรกในโซ่อ ห รต้องเป็นพืชเสมอหรื ไ | รอเม ชากรของสิ่งมีชีวิ 14.4 ถ้าประชากรกระต่ายมีจํานวนลดลงจะ ะส่งผ ะส่งผลกระ อย่างไร เหตุใด เมื่อเกิดไฟป่า | 14.3 ถ้าประชากรเหยี่ยวมีจํานวนลดลง ประ ,, ยกตัวอย่างวิธี

คำตอบ

14.3 งู,หนู,กระต่าย,สุนัขจิ้งจอก
14.4 ไม่ส่งผลกระทบต่อสิงโต เพราะสิงโตสามารถล่าสุนัขจิ้งจอกหรือแพะแทนกระต่ายได้

มีแน่ใจอยู่สองข้อค่ะ ข้ออื่นลืมไปหมดแล้วค่ะ เสียใจจังช่วยน้องได้แค่นี้เอง

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!