วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

วิทยาศาสตร์ม.2หน้า28 ช่วยหน่อย

หน่วยที่ 2 | ศารละสาย ก หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทค เน ณา 1. ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่าได้สารละ, ละลายน้าออกแล้วทําให้แห้ง ซั่งมวลได้ เยียส มีค่าเท่าใด *” 0 0 ม มาละลายในนั้ 35| ถ้านําสาร % จํานวน 7 กรั กรัม อ และสาร >( บางส่วนตกตะกอน จาก นกร งศาเซส สภาพละลายได้ของสาร % ในน้า 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 0 ลอไรด์ที่มีลักษณะเป็นก้อนในน้า ที่อุณหภูมิ 20 องศา ) เดียมค นักเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละลายเกลือโ ซา เว ปากคย ความตัน 1 บรรยากาศ พบว่ามีสภาพละลายไ ดังต่อไปนี้ การทดลองชุดที่ 1 ใช้เกลือโซเดียมคลอไรต์ที่เป็นผง แทนโซเตียมคลอไรด์ที่เป็นก้อน การทตลองชุดที่ 2 ใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แทนอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส การทตลองชุตที่ 3 ใช้ความตัน 2 บรรยากาศ แทนความตัน 1 บรรยากาศ สภาพละลายได้ของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในการทดลองชุดที่ 1-3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเกี การทตลองครั้งแรกที่เกลือโซเดียมคลอไรด์มีสภาพละลายได้ 36 กรัม ในน้้า 100 กรัม ” นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “น้าตาลทรายละลายได้เร็วขึ้นเมื่อใช้แท่งแก้วคนสารละลาย เพราะการคนสารละลาย สภาพละลายได้ของน้้าตาลทรายเพิ่มขึ้น” คํากล่าวของนักเรียนคนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด ” ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร 886และ0 กับอุณหภู ถืบตังกราฟ สภาพละลายได้ของสาร (ๆ ในน้้า 100 9 จงจแลม2
0 องคศาเจ ดตลองตาม,1 ปรีย1 กรละ ท ปาะดี 2 | อาจละตาด ปังสิยเยนรายรัชาพื้นฐานกิหยาศาศตร์แดะเทคโบไตย์ สาฯ 4 0 ( และ 0 ขนิดละ 40 ครับ นําดารแต่ละนิดมาถะล จยในป้าปริมาณ 200 ครับ ที่คุณหภูมิ 35 กงศาเขตเศียส ตอบคําถามต่อไปนี้ * 4 1 สารดะถายของสารใดผังไม่อื่มตัวและสารใดอืมดัวพยดี 4 2 ลารงใดละลายไม่หมดและเหลือกี่กรั้ม 4 3 เมื่อปําสารดะสายยืมตั วของตารแต่ละขนิดในป่า 100 ค 20 องคาเขลเจียล จะมึก ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร จัม ทีอุณหภูมิ 40 องศาเขลเอียส นาลคคุณหภูมิเป็น 5 คศําหนดให้ ทีคุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียล ในน้้า 100 ครัม สาร 7 สามารถละลายได้สูงสุด ทีคุณหภูมิ 40 องคาเขลเอียด ในบ้า 200 กรัม สาร 2 สามารถละลายได้สูงสุด 30 กรัม ทีอุณหภูมิ 50 องคาชลเชียส ในบ้า 300 ครัม สาร 2 สามารถละลายใต้สูงสุด 36 กรัม นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของสาร 7 คับอุณหภูมิเป็นอย่างไร ”* 20 ครัม าร # ทั้งหมด 4 การทดลอง ไดยแต่ละการทดลองใช้มวลของสาร ค และ 6 การทดลองลภาพละลายใด้ของล ตัวทําละลายคงที ได้ผลดังตาราง ค้อนสีเหลือง ผงละเอียดสีเหลือง ก้อนสีเหลือง นงละเอียดสีเหลือง . ๆ4เจ้ ตอบคําถามต่อไปน *” ค ก นน“ 6.1 จุดประสงค์การทดลองนี่คืออะไร 62 การทดลองที่ 1 และ 2 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมคือยยไร 63 การทดลองที่ 2 และ 4 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมคืออะไร ดีออ่าม 6.4 ลรุปผลการทดล6 งนี้ได้อย่างไร ดอาปันส่งเสริมการดอนใหยาศ จดตรุแดเทคโนโดยี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!