วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ TT

ชร แบบฝึกหัดเรือง ระบบหายใจ ล: ร ส จงเรียงลําดับการจัดระบบอวัยวะในร่างกาย จากเล็กไปใหญ่ 2. ระบบหายใจมีความสําคัญต่อร่างกายอย่างไร 3.1 จมูก ขู่ 3.4 ถุงลม 915 กระดูกซีโครง 3.6 กระบังลม 4. กระบวนการหายใจมีกีขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบาย
หายใจเข้าและออก / " [6ง 1 ปฟาตเย่อยก ผุทมดต้น...2ปรด19ตืด ให้ผักเชียนอธิบายทดไกการ หายใจเข้า.กป6นง ลม4 ) / , . คก ปไมาตุเช่ออกป,ยด์น 7 7 อดแดต์? หายู่|จอด[ : กเคโท ] 6 กระบวนการห )ยใจเกิดขึ้นกับเซลล์ทุกเซลล์หรือไม่อย่ างไร เกิดขันก์ห ดดหุก“ (ลว การลํ จําเสียงแก๊สออกยิเจนจ” ากปอตไปยังหัวใจ มีสารใดเป็นตัวช่วยลําเลียง 7 ธ ล ๑!2 “, เล 8 บริเวณไตของร่างกายมีปริมาณแก๊สออกซิเจนหนาแน่นทีสุด หรือไม่อย่างไร ' ซ่2, แล ฆ 7, 9 แก้สออกซิเจนที่เข้าปอดจะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดไห ทั้งหมด 10. ให้นักเรียนเขียนแผนผังก” ารเปลี่ยนแปลงและกา ารเคลื่อนที่ของแก้สต่างๆขณะหายใจ ม 2 ๆ ส ส 1 0 ให้นักเรียนอธิบาย โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ 11.1โรคภูมิแพ้ สร้ จัดทําโดย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!