ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยแต่งนิทานจากข้อคิดหน่อยค่ะ2เรื่อง จากทั้ง2อันเลยเลยค่ะ
โดยใช้ข้อคิดละเรื่องค่ะ

ร เอ ลวท์) 1 จากการศึกษาเรื่องนี้จบลง ทําให้เราได้ทราบว่า พฤติกรรมการพูดของเรามีความสําคัญมาก มสฒ คนจะไ ดัดีมีความสําเร็จหรือคนอื่นรักนับถือส่วนหนึ่งก็เพราะอาศัยการพูด และคนที่ประสบหายนะ เคราะ ห์กรรมก็เพราะการพูด ในพระพุทธศาลนาจึงสอนเน้นย้าให้ระมัดระวังคําพูดต่อบุคคลอื่น โดย ยืดแนวการพูดตามหลักวจีสุจริต ๕ ประการ คือ ๑. เว้นจากการพูดเท็จ ๒ ว เว้นจากการพูดส่อเสียด ๓. เว้นจากการพูดคําหยาบ ๕. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 2 ดังคดํากลอนของส ทรภูทวา
1 <๓รงตรัสสรปเรื่องสุวรรณหังสชาดกว่า “ ลี ว พุทธองค์ทรงตวิสสีรู ง บุคคลควรยินดีพอใจเท่าที่มีที่ได้” อย่าโลภ ความโลภเ ไส ล # ณ ล าของ - ยีนความชัวเป็นทีมาของความเสียหาย ฉิบหาย ดังนางพราหมณีจับหงส์ทองคํา เพราะ ฆ น พ อมจากลาภคือทองคํานันเอง ถอนขน นางจึงเสื ส าเรทเว่วงรเควรมาว1วา ง 2 4 5ะ 4 ก ณธรรมสําคัญ กเรือ อเลดร ล . คุณธรรมสําคัญของชาด เรืองนีคือ เรืองของการช่วยเหลือทีเรียกว่า เมตตา จากเรื่องจะเห็น ว่า สุวรรณหงส์ สงสารอดีตภรรยาและลูก จึงบินมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อให้พันจากความทุกข์ด้วยการ สลัดขนทองคําให้ แต่สุดท้ายอดีตภรรยาก็ทําร้ายตัวเองด้วยการถอนขนจนไม่สามารถบินได้ ทําให้ ได้รับความทุกข์ทรมานมาก ตัวอย่างของสุวรรณหงส์ คือ ตัวอย่างของการแสดงความเมตตาธรรมที่ขาดความรู้ความ เข้าใจ เพราะหากทําอะไรโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจก็กลับกลายเป็นความทุกข์ของเราได้ ในพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องพรหมวิหาร ๕ คือ การให้ความเมตตาหรือช่วยเหลือใครต้องดู ท่าทีก่อน (อุเบกขา) ว่าเขาคนนั้นควรช่วยเหลือหรือไม่ หากช่วยเหลือจะต้องช่วยเหลือแค่ไหน ะไร หากเราพิจารณาด้วยสติอย่างนี้การช่วยเหลือของเราก็จะไม่ก่อโทษ อย่างไร หรือช่วยเหลือด้วยอ เ%= ม ง ย ซ่ ง ักเสื อ ทั้งตัวเราผู้ให้ความช่วยเหลือและบุคคลอื่นที่รับความช่วยเหลือ เหมือนนักเรียนช่วยเหลือเพื่อน อนวิธีทําให้แก่เพื่อน หรือให้คําแนะนํา « ฆ, า 1 ณ” 9/, ให้ทําการบ้าน หรือให้เพื่อนลอกการบ้าน แต่นักเรียนต้องสี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!