ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า

โรงเรียนสตรีวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ใบงานเรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย ! | | ด ศิลปะการประพันธ์ไนวรรณคดีไทย 1 ซ้068 อด์เป็ดณีอ 2 ฮ | คําขี้แจง นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว ! ๑. ข้อใดเล่นเสียงพยัญชนะเด่นที่สุด --- ! ก. ความรักยักเปลี่ยนท่า ทําน้ายาอย่างแกงขม ข. เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน ค. คิดความยามถนอม สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์ ง. รสทิพย์หยิบมาโปรย ญาจักเปรียบเทียบทันขวัญ ๒. ข้อใดเป็นการเล่นเสียงวรรณยุกต์ ก. ขัดชากศพซบซุงแสนเซียวขีด ข. แทงแท่งแท้งเราให้ เรื่องรู้พรูหมี ค. ต่างเย็นเยียบเหยียบยําขยําเหยื่อ “ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต ใครช่างคิดชื่อบางไว้กางกั้น ๓ ว่าชื่อจากแล้วไม่รักรู้จักกัน พิเคราะห์ครันญมาคล้องกับคลองบาง ม ทั้งจากที่จากคลองเป็นสองข้อ ล๕จเพลจแล็จตัจเลื้จเลื้จ ง. คิดขันแขงแข่งขนขนขนขาม ยังจากกอนั้นก็ขึ้นที่คลองขวาง ทั้งจากบางจากไปใจระบม” จากบทร้อยกรองข้างต้นนี้ใช้กลวิธีใดใน| ก. การเล่นคําพ้องรูป ค. การเล่นคําซั้ง มีการเล่นเสี| | โอ้ว่าจากช่างมารวบประจวบทาง : ! 1 เท ๒, ข้อใดใช้โวหารภาพพจน์สัทพจน์ ก, ผีเสื้อบินเย้าหยอกกับดอกไม้ ย. ฟังสําเนียงเสียงคลื่นดังครึ้นโครม ค. สัตว์ในน้้าจําแพ้แก่ผีเสื้อ ง, เสียน้าใจในอารมณ์ไม่สมประดี

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!