ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

บอกหน่อยค่ะส่งพรุ่งนี้🥺🙏🏼

ใบงานที่ 4.2 เรื่อง 5นก/@/ หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ห/กละ ยกา@ ๕๐ หอน 46! นต? รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ22101 ภาคเรียนที่ 1 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เปิเหด๕ผ่อทะ โคี| เท ฝ่า@ แล๒!@ หด่ข่า ป่า@ สล!ล ก็1อทา ป่า@ พอๆทอ๕! 1. โกก@ .โทร ทนทา๒๕ อ์ ร1นสอก1ร เปิแล๕ต่อท: ปรอ ป่า6 ส่อเล ก็1อทา นํา@ อ๒อง@ 1ล๒1๑ 1๐ เหท่1๑ ล ๒ละ รูแลตท 10 ร่ทอพ ท่า@ น์ทอ เททอระ ร1นส่อท1ร ฮ่อ ขา@ สอ! แอนน์ทอร. (6เลตท โไฟไดะ หเกาล! ห์ททร ฮ่อ รนฮ่อก1ร ?
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง 5นก/@7 หน่วยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ห/กละ ย่กา@ ๕๐ หอน 46! นต? รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ22101 ภาคเรียนที่ 1 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เปิแล๕ต่อทระ 1. (ท๐๐ร6 อท6 "ส่ล!ไ แอนม์ท๕' พอแช่. 2. พเท่1๑ ขุท@ สุนธรม์อก "เทละ นทท6 ส่อ หอน .. 3. ปรร หอน ศุนธรน์อท 1 ลร หอนท ก็ท่อทต่ร. 4. พทท่แต หอนก ก็ท่อทส"ร ทลทา6 ไท 6๐!นททท “ไฟฟอททร". 5. หเท่แอ ฝ่าด! อกรพอเร หด์ฝ่า ชํา@ ผ่ทท@ ไท ทนทท6 ไท 6๐!นททท “ภิเทรพท, '@นธรห์อทะ เกรพอะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!