วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยสรุปใจความสำคัญหน่อยค่ะ

เปียนส่านอ่านเรื่องตังค่อไปนี้ แล้วตรุงใจความศําคัญลงในตมุด มากมาย เช่น คนมุสลิมศิดว่าค้างคาวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ แต่คนยิวคิคว่ามันเป็นสัตว์ชั่วร้าย ส่วน เติววิทยามีเจิ! กันค้างคาววํา มีปึกเหมือนนก แต่ปากมีฟัน มีหูเหมือนหมู ไม่ฟิกใช่ แต่ [นาดเล็กที่สุด คือ ค้างคาวกิตติ(๐๕(8๐๐๐ก๐๕พร นู๓๐กรูเอกรูษอปที่หนัก 1.75-2.00 กรัม และมี “หิเมตร จนถึงหนิดใหญ่ที่สุด คือ ก๑๒๓๐๐น5 ก๑๐-ใ6๒อกญ่ะนร ที่มีช่วงปีกกว้าง 1.65 เมตร ะใช้เล็บยึดเกาะ เพคานถ้า แล้วห้อยหัวลง การอยู่ที่สูง เถหําร้ายมันได้ เพราะเวลาสัตว์ศัตรูที่บินไง เข้ามาทําร้าย เพียงมันปล่อยกรงเล็บ ตัวบัน“ อหนีได้ในทันที ถึงค้างคาวจะบินไม่ได้เร็วเท่าเหยี่ยว แต่มันก็มิได้ตก เป็นอาหารเหยี่ยวบ่อย เพร น ส่วนมันบินออกหาอาหารในเวลากล นั้นค้างคาวกีมีศัตรู เซ่น นกเค้าแมว และ างคาวที่ซอบกินพืซจะกินผลไม้ และนั้ เอบบริโภคแมลงทําให้ นําหวานจากตอกไม้ ส่วนค้างคาวที่ขอบกินสัตว์นั้นโปรตปรานแมลง หน ให้ค้างคาวมีประโยชน์ต่อขาวโร่ที่ถูกแมลงคุกคาม และการขอบดูตน้าหวาน ทําให้ พืฑในการผสมเกสร สําหรับผลไม้ที่ถูกค้างคาวคินนั้น เวลาเมล็ดถูกชับถ่ งออกมา เมล็ดก็จง อก เพราะขี้ | ยที่มีคุณ. าพ และนี่ก็คือ กระบวนการแพร่พันธุ์พืขโดยสัตว์ แต่ในทางตรงกัน ม การลอบกินผลไม้ จะทําให้ ราการเผาผลาญพลังงานค่อนข้างสูง แต่เวลาจําศีลอัตราการเผาผลาญพลังงานจะลดลงมาก เพราะ 'สม (ไขมัน) พอสมควร นี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มันมีอายุยืนกว่าสัตว์ 'นอกจากเหตุผลนี้แล้ว การคลอดลูกจํานวนน้อย ต 5ค จ วีเลี้ยงลูกด้วยนมขนิต อื่นที่รี ส่วนในการทําให้มันมีอายุยืนด้วย บป มีความสามารถพิเศษมากมาย แต่ความสามารถเหล่านี้ยัง บว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถ์ในการเห็น ในปี ค.ศ. 1794 บักชี ทยาซาวอิตาเลียนชื่อ ! อ2ล1๐ 508!เลก2ลก| เมื่อจับคั างคาวได้ในหอนาฬิกา ได้ทดลองโดตา งคาวทั้งสองข้าง แล้วปล่อยให้บินหา อาหาร 50ล!เลก2ลก1 ได้พบว่า ค้างคาวเหล่า านี้ยังสามารถหาอ) าหารูใต้อย่างใร้ปัญหาใตๆ แต่ถ้าท าทดลองปิดพู ทั้งสองข้างค้างคาวตัวนั้นจะบินชนผนังห้อง และหาเหยื่อไม่ได้เลย 5ล!เลก2ล๓เ จึงคิดว่าค้างคาวใช้หูในการ 6 เห็น ซิ่งความคิดนี่ ผู้คนยุคนั้นคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหล จึงไม่มีใครสนใจ จนกระทังปี 1940 0๐กลเส 6ค่กิท นักชีววิทยาชาวอเมริกันได้ทดสอบประ ะเต็นนี้ข้้า และยืนยันว่าค้างคาวใช้หูฟังเสียง ลสะ ะท้อนจึงทํ กําให้มันรู้ตํ าแหนง และลักษณะของเหยื่อ การสังเคร าม ะห์ข้อมูลที่ได้รับทําให้มันสามารถหาอาหาร “และ ขางถาหรรานนา ว ได้ 6กกิกท จึงเรียกเทคนิคที่ค้างคาวใช้ในการใช้เสียงสะท้อนหาตําแหน่งว่า @๕๓๐1๐๐อนอก (ความสามารถด้าน 5๐ก31 นี้ ค้างคาวได้ใช้ก่อนมนุษย์ 50 ล้านปี) 6ทกิกิก ยังพบอีกว่า ค้า างคาว(๒๒1!@๑6นร 1นร6น๑)ซึ่งเป็นค้างคาวสีน้้าตา าลตัวใหญ่ สามารถ เห็นเป้าที่มีขนาด 0.01 เมตร ที่ระยะไกล 2 เมตร ได้สบายๆ ในอนาคต ]งธ์อทล! ท่นทาลท 6๕ท๐ทา6 ผิธร8ล๕ท !ทรน์ใน1๑ จ ะป ระกาศให้มีการถอดรหัสพันธุกรร: เรม (9๐ก๐๓6@) ของค้างคาว เพราะในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ ค้างคาวสําคัญพอๆ กับช้าง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!