ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยแปลด้านล่างหน่อยค่ะ

[ไทยูไข1 พอแห จทย«1 2ไฟผม6รร6 ซ่ ก[1 31 1 เเเเเเทฒฒเพ7'( ไลลม 9 ปง โซ 2เร#แเหล 8บ6หพคล5คผหล ธบ6พล อค าหเร ยินสสทไร! ก6รน์งล!, ฯท่16ท 1ต(6ร ไล๕6๕ อท ป่ท@ โณนไ| ทาออท สล ๐ ป้า6 คเขุหชัท ในทล ททอทชัท, ๕๕(๕๒แล1อ5 ปทล ส่ล/ เท6ท ไท6 ธนค่ฮ่ทส ท6เย่ หแร กิเร6 ร๕เภทอท ลศี(6/ |ทไร อหน์ชุทเตททท6ท1 16 ท15 กิ156 กิง๑ ส์5๐ว!65. โท15 15 ล(5๐ ป่ท6 ฮ่อ/ เพท๕ท ป่า6 กิ6ร1 8นผ่ผ่ท1ร6 ทาอท เพลร อผ่ลเทอศ์, ไท6 ท๕% ผ่สง) ไร ไทค ไวตตเททเทซู < พินสส่ท1ร1 ! 6ท1 ลทย (ท6 แลเทท รสส5อท โ๕สลไ 6 ฝ่า6 ททอทพร. ไทค6 ส6 ทนทาสเอนร ๕น่ตเอนร ๕6!6๒ล่ี๐ทร ลทส เธรนับส!ร ล๕6๐55 ไท6 ๕อนทไญฑ/. โทท6 ว651! |เทอเหท 1โครป์งส| |5 ๒1๐๒ล๒!เ/ ป๒ออท ศิด1อทรเทลท| 6ลทย16 คี6ร(เมล|.

Choosen As Best Answer

เทศกาลทางพุทธศาสนานี้ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ดวงจันทร์ของเดือนจันทรคติที่แปด ฉลองวันที่พระพุทธเจ้าจัดเทศนาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้สาวกห้าคนแรกของเขา เป็นวันที่พระภิกษุองค์แรกได้รับแต่งตั้ง ในวันถัดไปเป็นวันเข้าพรรษาที่เริ่มต้นและสถานที่พักผ่อนในฤดูฝนของพระสงฆ์ มีการเฉลิมฉลองและเทศกาลทางศาสนามากมายทั่วประเทศ เทศกาลที่รู้จักกันดีคือเทศกาลเทียนอุบลราชธานี

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!