ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

🙏ด่วน🙏 ❤ขอบคุณ❤

221(, ๒# ม %,.|9๑แผ < 10294 แบบทดสือ.. 20. ]ลทา6ระ ฏิเทา, ป่า1ร 15 ๕ธป่าห. 1ลป่าท: !ง166 1๐ ทท6อ61 อน. 5แททะ 8. |”ทท กิทธ. ๒. 06 ปฝ่าลทร. 6. อ๓ฑ โลทเลรน6. ส. ใง66 1๐ ทาล๕1! ทอน, 106. 21. ห๐0น0 ๐0กฐ !อ5! เพ๑๕6? ธ. 0๐ , ๕๐ เ2 2 6๐. มิเส่ ,ชู๐ ส่. ไลง6 , ชุ๐๑ท6 22. !เไท 6ร! กท่อทส 1๐ 6๑| ทท6 1อทเชูท1. 8. 15 ชู๐เทชุ ๒. รทรธ| ชู๐ 6. ทลร ชูอท6 ส่. พลทเ 23. )อทท เทไร รลทต์เวลเฮท15 1๐ทาอ่อพ/. ล8. ทลร เร!ไอต ๒. งภ์! ๆ5 6. ทรไอต . ท15 | 0 7ิ ๑๑๑
22216 ผา ม ร.ว๑๐๓ < 10294 แบบทุดสอ.. 7 ๑๑๑ 24. โอทห"ร 6ล 15 22,500 ต่๐(ไลแร. 0ลน!7ร 6ธะ 15 24,000 ส่๐!ไลเร. หท[๕ท 15 ๕๐๓๐? 8ธ. โอทหร 6ล 15 ทาอ อ62วอทรโษอ6 ชูทลท ธนไ75. ๒๒. โอทห"ร 6ลห 1ร ๕ทอ6ธเวล ปฝ้าสท 0ลน!75. 6. โอทห"ร 6ละ 15 ลร 6๕(เว๕ทรโษอ@ ธร ธนไ7ร. (ส่. โอทห'ร 6ลห ไร ฝา6 ทาอร! ๕%เว๕ทรโงอ๕ 25. “โท6 |!เอท !เลท” 15 1 ทลง๕ ๕งอ รออท. อ. ธร ร๐๐ส อร ๒. ท๐1 ร๐ ชุอ๐ส ธร 6๐. ฝ้า6 ๒๕5! ทา0ง6 ส่. ๒๕(ไอ ทาอง6 @@@@@@@@@@@@@@@@@@ | 0 <

Choosen As Best Answer

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!