ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ด่วน คนเก่งอังกฤษมาด่วนๆ🙏🙏

222112 9 ๒ อ 2 < 10294 แบบทุดสอ.. 7 ๑๑๑ 1. #เแตล: ๒5%6นรอ ทท6. 6ธท ทอน 1อ!| ทา6 ปูท6 เพลห 1๐ ป้า6 ไงนร โลเทาไทล1? ลหเล่ะ 4เนแฮ6: โทลท ทอน กวก หอน ทล!ว. ธ. 5๕6 ทอน ไลไฮท. ๒. !ไอแล ทอน ลอ. 6. หลรไอ ๐ ทาท ฟีทา6. ส่. 6๐ รนัลเชุท1 ลทส ในทท ท์ชูท1. 2. ]เททะ ? #เททละ ![7ร อท 27" /เวทน. ปเททะ หเทล1 ต่๐ งอน นรนล(ไท ต๐ ก็ว ท6เ? เททล: | ซูเม6 ท6 ล เวเธรอทเ. ล. ทล1 สลห 15 1๐ต่ลง? 0. หเทอท [5 หอน โลฟ้า6๕"5 เวเห้ไทต่ลษง? 6. ทล1 สลท สฝ่๐6ร ทอนะ ทาอป์กละ ๕? ย. หทอท [5 ทอนะ ททอฟ่าเร เหทต่อง? 3. โอทท: | ไอง@ 6๐0เส่ทธุ หภาอท | ทลงอ ก็เฮอ พี้ทา6. !ทอทพ: | ลไพลษร5 พพล16ท ไจ/. ล. !1อพ ลแอ ท๐น? . !1๐พ/ ต่๐ ทอน ส่๐? 6. !ฟ่อพ ล๒อน1 ทอน? ย. ไอพ/ เพลร ทอน ส่ลง? | 0 <
2212 ๒7 มร < 10296 แบบทดสือ... 4 โทท: | เพลท1 1๐ ไท6 ๒๕ล6ท ไลร! รนทาทาธห. ลนน โหทท: | ทาลต่อ ล รลทผ่6ลร1ไอ หต์ป้า ทาห รไรไฮห. อ. หทล1 ฮูไต่ หอน ดอ๕!? อ. หทอท สู่ไส่ หอน ชู๐ ปูทลแล? 6. หเทล1 สู่ไส่ หอน ส่๐ ฝ้า๕๓6? ค่. ห|ท6แล สผู่ใส่ หอน รเธษ ไท6แอ? 5. #เททละ หทล1 ส่๐ หอน ส่๐, โอทาทาง? โอทาทาห: |”ทา . | พ๐ๆ ไท ล ท๐ร๒ไล!. ธ. ล ว!๐1 0. ล เวทลทาล6ร1 6. ล อน์6๕6ทาลท ย. ล กเขท1 ลนีไฮทผ่ลท1 6. !อทท: 11 7ร แลเททร อนเ5รเสอ. 5อท: 0เลห. โทลท ทอน, ทาอทก. ลธ. อน รทอนเส ชู๐ 1๐ ฟั้ทอ รหทททททาเทธุ ๐๐1. ๒. ฏิอท"”1 ก็อโช6! 1๐ โลแอ6 ธท นทา๒เฮ(ไล. 6. 7เอลร6 พมลไอฮะ ปท6 เวไลท15. (ส่. เล[7ร ชู๐ 1๐ ไท6 ๒๕8๕ท. | 0 < "| 77”%. พ 7ิ ๑๑๑
22216 ผา ๒ อ 2 < 10294 แบบทุดสอ.. 7 ๑๑๑ 8๐๒0: . | นรนล(ไท ส่๐ ไ! 6สงมอพ 5ลในหฝ่อห. ล. 6งอฑ/ สฝ่ละ 0. โพท์6๑ ล ทอล 6. อท6๑ ล เพล๕ ส่. อท66 ล ททอทป้า 8. โอลล6ทลท หท6แอ ลแอ หอน ก๊อทท, ๕ทลท? (6ทลทะ |”ทท กิอทท 6ทเทล, เวน[ ทาห โลฟ่าอ 15 /เทาอท์6ลท. ปนสง: งมอ|, เทล175 7อนห ? (6ทลท: |”ทา 6ทเท6รอ8. ธ. แลน์ตูอท ๒. ทธน์อทลนัญ 6. โลงอนท์16 6๕๐!อน ฝี่. 5๕๓๐๐! ทลทา6 9. ร5ธและ ห่อนไฝ่ หอน ทาเทส 6๕ลเทเทร ฝัก15 ๐% กอ! ทา6? !ไลทอ 1175 ทาท 1๕ลรนทอ. ธ. 6ือหโลไทไษ. 0. อฮ5, | เพอนไย. 6. "ท65, ๐1 6๐นแร6. ต. ผ๐, ๐ 6๐นเร6 ท๐1. | 0 <

Choosen As Best Answer

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!