วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

🙏🙏

- จ ส ง ฟิ. ข้อใด ไม่ใช่ การใช้ประโยชน์จากคลื่นเสียง 5 ข้อใดเปรียบเทียบระหว่างหลอดเลือดดําและหลอด เลือดแดงไม่ถูกต้อง 1. ใช้หาความลึกของท้องทะเล 2. ใช้หาอายุของชั้นหิน ข้อ | สิงเปรียบเทียบ | หลอดเลือด | หลอดเลือด 3. ใช้ในการตรวจครรภ์ ดํา แดง ลอลาระ ” รส=- 5 - 4. ใช้หาตําแหน่งของฝูงปลา 1 | ประโยชน์ | ให้นําเกลือ | วัดความดัน ด ร ลรกลน์ เลือด 2. ข้อใดเป็นผลจากอากาศอิมตัวด้วยไอน้า ซี ว แรงตันเลือด สูง ตํา ก. รู้สึกเหนียวตัวและอึดอัด 3 | ความหนาของ บาง หนา ข. ผ้าที่ซักไว้จะแห้งช้า ผนังหลอด ค. ผิวหนังแห้งและแตก เศอด ม 4 ปริมาณ ดํา ง ง. รู้สึกสบายตัว : ออกซิเจน 1. ก และ ข 2. ค และ ง 3. ข และ ค 4. ข ค และง ชร์ว " 6. การสิบพันธุ์แบบใดที่ทําให้ลูกมีลักษณะ ทาง พันธุกรรมต่างจากพ่อแม่ [ จ1664 = : 3. แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสคู่หนึ่งจะมากหรือ 1. การแตกหน่อ ๑ ชั 09 ข้อใด ล นอยจนอยู่กับข้อ 2. การงอกใหม่ อ 2 ล 3. การแบ่งตัวออกเป็นสอง ก. น้าหนักของวัตถุที่กดทับ ฒา 4. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ข. ชนิดของผิวทีสัมผัสกัน จ ร ข้. ม ส. เพ *. ค. พื้นทีของผิวสัมผัส 7. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ง. ลักษณะของผิวสัมผัส ซ้ 1. การสูบบุหรี่ 1. ก และ ข 2. ก และ ง 2. การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 3. ก ค และ ง 4. ก ข และ ง 3. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ส 2 4. การใช้เครื่องปรับอากาศ 4 ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากเชื้อ โควิด-19 เป็นโรคระบาด 8. สารในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อใช้ความเป็น ที่เกิดจากเชื้อชนิดใด กรด - เบสเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม 1. แบคทีเรีย 2. รา 1. โซดาไฟ , ผงซักฟอก ร้, 2. นํามะนาว , ผงฟู 5ะ % อง 3. ไวรัส 4. ร ว . 3. นายาล้างจาน , นําอัตลม 4. นั้ากลั่น , แชมพู
9. สารในข้อใดจัดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด 15. คนสายตาสั้นเกิดจากสาเหตุใด 1. น้้ากะทิ น้าคลอง น้้าอัตลม 1. กล้ามเนื้อตาบีบเลนส์ให้แสงตกหน้าจอรับภาพ 2. น้้าเชื่อม น้้าอัตลม น้ามันพืช 2. กล้ามเนื้อตาบีบเลนส์ให้แสงตกหลังจอรับภาพ 3. น้้าโคลน น้้าเชื่อม น้ามันพืช 3. กล้ามเนื้อตาอ่อนแอทําให้เลนส์แบนจนแสงตก 4. ถ่าน พลาสติก น้้าแป้งดิบ หลังจอรับภาพ 4. ถูกทุกข้อ 10. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสาร + 1. การระเหยของนํา 2. การเกิดสนิมของตะปู 8 การหลอมเหลวของเทียนไข 16. ฮี๐ใจเหั้- 4. การละลายเกลือในน้า ผลและ | ระทะที่ | 11 ลักษณะใดไม่สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ ต้นกล้า 1. หมู่เลือด 2. สีตา เด 3. นําหนักตัว วงจรชีวิตของพืชมีดอก 4. ลักษณะเส้นผม การใส่ปุ๋ยในระยะใด ช่วยเร่งการออกดอกของพิชได้อี. 12. ของเล่นชิ้นใตมีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อ ทีสุด ป. นักลาใช้กวัน 1. ระยะที่ 1 2. เครื่องบินบังคับวิทยุ 3. เรือปั่นพลังยาง 2ระยะท2 4. ลูกขาง 3.ระยะที่ 3 13. การกระทําของใครไม่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 4รบอะที่ 4 1. น้อย เปิดไฟในห้องนั่งเล่นทั้งวัน ม เว สลู», *, นิด ถอดปลักหม้อหุงข้าวเมื่อข้าวสุกแล้ว พ บสมะวลยม รห69 17. การผสมพันธุ์สัตว์ในลักษณะใดที่ช่วยป้องกันการ 2 3. นา รีดผ้าจํานวนมากทุกวันเสาร์ ล ถ่ยทอดลักษณะที่ไม่ดีของพ่อไปสู่ลูก แนน เสียบปลั๊กตู้เย็นตลอดเวลา ผสมกันตามธรรมชาติ 14. สุริยุปราคาเกิดขึ้นในช่วงวันใด , 2. ผสมกับพันธุ์แท้ลักษณะดี 1. ขึ้น 15 ตํา 3. ผสมกับพันธุ์ที่มิสักษณะเหมือนพ่อ 2. แรม 15 คํา 4. ผสมระหว่างญาตีใกล้ซิดกัน 3. ขึ้น 7-8 ดํา 4. แรม 7-8 คํา

Choosen As Best Answer

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!