คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยคะ ด่วน🙏🙏

1. ข้อใดคือผลลัพธ์ที่ถูกต้องของ 62 - 24 + 22% 3 + 1 บ ซี 2. 10 3. 19 4. 35 2. จํานวนนับที่น้อยที่สุด ซึ่งหารด้วย 32 , 48 และ 64 แล้วเหลือเศษ 24 เท่ากันคือข้อใด 1. 108 ม4 3. 180 4. 216 3. มีมะนาว 84 ผล มะกรูด 108 ผล ต้องการแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าๆ กัน โดยให้แต่ตะถุงมีจํานวนมากที่สุดและ ง เร เว ไม่คละกัน จะต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ถุง 1. 12 ถุง 2 18ถุง 3. 20 ถุง 4. 63 ถุง 4. ห้องกว้าง 8 เมตร 50 เซนติเมตร ยาว 15 เมตร 25 เซนติเมตร จะต้องใช้กระเบื้องเคลือบปูให้เต็ม โดยใช้กระเบื้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 25 เซนติเมตร กี่แผ่น 1. 2074 แผ่น 2 2174 แผ่น 3. 2750 แผ่น 4. 2,084 แผ่น 5. ข้อใดเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องของ 5 สซี ย ร= ฐา ก 5 2 ” ภิฐ ” วิธ้ 2 . , 1 8 ค "1 " ไร + 3 6 ม ยจะ1 ผ ย9ม2 6 6. ในการทําถนนวันแรกทําได้ ธฐ ของถนน วันที่สองทําได้ - ของถนน นอกนั้นยังทําไม่เสร็จ ถ้าถนนทําไม่เสร็จ 46 กิโลเมตร เติมถนนยาวกี่กิโลเมตร 1. 246 กิโลเมตร 2. 345 กิโลเมตร 3. 352 กิโลเมตร 4. 499 กิโลเมตร 7. การตัดเย็บชุดสําเร็จรูปแบบหนึ่ง มีอัตราส่วนของผ้าที่ใช้ ต่อ จํานวนชุดที่ตัดได้ เป็น 3 เมตร : 2 ชุด ถ้าไข่มุกรับจ้างตัดเย็บชุดนี้ โดยรับผ้ามา 75 เมตร และได้ค่าจ้างชุดละ 37 บาท ไข่มุกจะได้ค่าจ้าง ทั้งหมดกี่บาท 1. 1.800 บาท 2 1,850 บาท 3. 1.900 บาท 4. 1.950 บาท 8. นมผงน้้าหนัก 2,280 กรัมราคา 485.75 บาท ใช้เลี้ยงทารกวันละ 60 กรัม คิดเป็นค่านมเด็กวันละ ประมาณกี่บาท 1. 12.78 บาท 2. 13.78 บาท 3. 14.78 บาท 4. 15.78 บาท 9. ถ้า ร + 27)-12=36 และ4 + 16) = 24 จงหาค่า :- ” 1. 19 2 24 3. 31 4. 56
10. อีก 15 ปีข้างหน้า บิดาจะมีอายุเป็น 2 เท่าของบุตร ถ้าปัจจุบัน อายุของบุตรและบิดา ต่างกันอยู่ 25 ปี ปัจจุบันบุตรอายุเท่าใด 1. 10 ปี 2 15 ปี 3. 20 ปี 4. 25 ปี 11. นากเป็นโลหะผสม ระหว่างทองคํากับทองแดง ผสมกันโดยใช้อัตราส่วนทองคําต่อทองแดง มุม เว. ซี ะ. ม 9, จ ส 9 เป็น 3 : 2 ถ้าต้องการ.ให้นากหนัก100 กรัม จะต้องใช้ทองคําและทองแดงอย่างละกี่กรัม ตามลําดับ 1. 40 กรัม , 60 กรัม 2. 50 กรัม , 50 กรัม 3. 60 กรัม , 40 กรัม 4. 70 กรัม , 30 กรัม ล ม =. ฉ่ลี้. 12. สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้าง 2 เมตร และยาว 4 เมตร ถ้าด้านกว้างและด้านยาวเพิ่มขึ้นด้านละ 1 เมดร งจ้ ฟี อป็จนปีกสฉีเซี พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 1. 87.5% 2 88.5% 3. 89.5% 4. 89.7% , ๑ ซ๊, ชี ฉ่ 13. แผนผังของทางเดินรอบสระนําสาธารณะแห่งหนึ่ง ใช้มาตราส่วน 1 ซม. : 100 ม. ถ้าป้องต้องการ วิง ๆ ณั่ 2. ร ม, ม สะสมระยะทางให้ได้ 48 กิโลเมตร ในเวลา 10 วัน โดยการวิ่งไปตามทางเดินรอบสระน้้านี้ เฉลี่ยแล้ว ป้องต้อง วิ่งวันละกี่รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ % ๒ ๒ = 5 รอบ 14. จากรูป ก๊ข์ // คิง แล้วมุม คงจ มีขนาดเท่าใด 10 องศา 15 องศา 20 องศา 25 องศา ศั 15. จากรูป จากรูป กิข์ // คิง แล้ว มุม กจฉ 145 องศาและมุม ชขฉ 155 องศา จงหาขนาดของ มุม 2 + มุม 8 มีขนาดเท่าใด ด ป --ข 1. 30 องศา 2. 35 องศา ณิ (คแ 5) 3. 40 องศา ๑ " 60 องศา

Choosen As Best Answer

ข้อ 1 ตอบ 3
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ไม่มีคำตอบในตัวเลือกเพราะตอบ 16 ถุง
ข้อ 4 ตอบ 1
ข้อ 5 ตอบ 4
ข้อ 6 ตอบ 2
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 1
ข้อ 9 ตอบ 3
ข้อ 10 ตอบ 1
ข้อ 11 ตอบ 3
ข้อ 12 ตอบ 1
ข้อ 13 ตอบ 2
ข้อ 14 ตอบ 4
ข้อ 15 ตอบ 4

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!