ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

มำไง

« เล ว ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค / รายปี ชุดที่2 กลุ่มสาระการเวียนรู้คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 50 ข้อ คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว งํานรนบับต 1 จํานวนนับสามจํานวนเมื่อนํามาบวกกันทีละคู่จะได้ผลบวก 127. 106 และ 91 จ้านวนมากที่สุด เท่ากับเท่าไร ก. 75 ข. 73 ด. 71 ง. 6@9 จ๋ 8 ซ่ 4 ดเชื 2. จํานวนเต็มสามจ้านวนเมื่อนํามาบวกกันทีละคู่จะได้ผลบวก -139. 53 และ 96 จํานวนในข้ยใดเป็น ผลบวกของคําสัมบูรณ์ของจ้านวนทั้งสาม ก. 284 ข. 190 ต. 145 ง. 100 . กําหนด ๑, ๒ และ ๐ แทนจํานวนเต็มที่ไม่เท่ากับ 0 ข้อใดถูกต้อง ก. |ล - ย| -« มีผลลัพธ์เป็นจ้านวนเต็ม ข. |ล + ๒| + ๐ มีผลลัพธ์เป็นจ้านวนเต็มบวก ค. |๓| - ลย มีผลลัพธ์เป็นจ้านวนเต็มลบ ล ง. |ลย| - « มีผลลัพธ์เป็นศูนย์ กําหนด 1| = ล28” อ และ ๒ แทนจํานวนเอพาะ จงหาว่า ห มีตัวประกอบที่น้อยกว่า ฬ ทั้งหมดกี่ จํานวน ก, 13 ซึ, 1ร ค. 9 ง.6 จํานวนในข้อใดแยกตัวประกอบไม่ถูกต้อง . 120= 25 3 195 ข. 111= 1๐3๐37 , 135=5'3” ง. 484 = 22 113 านวนในข้อใดเป็นจ้านวนเฉพาะทุกจํานวน 73,113,127 61,71.91 83, 97, 123 87, 143, 187 ษาผลลัพธ์ในข้อใดใช้สมบัติการแจกแจงได้ //ฏ4 653+(425* 2477 | ,328 +492 + (1.328 + 543)

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!