วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ด่วนๆ

7. สารใดมีสถานะเดียวกับ น้าตาลทราย บ สารเ 2 สาร2 3, สาร3 4.สาร4 8. สารในข้อใดมีมวลน้อยที่สูดเมื่อนํามาชั่งในปริมาตร ที่เท่ากัน บ สารเ 2 สาร2 4 สาร3 4.สาร4 9. การต่อวงจร ไฟฟ้าควรต่อแบบใด เพราะเหตุใด 1. แบบอนุกรม ต่อง่ายรวดเร็ว 2 แบบอนุครม ไม่สิ้นเปลืองอุปกรณ์ 3. แบบขนาน 'หลอดคับ | หลอดหลอดอื่น ๆ ใช้งานได้ 4. แบบขนาน ไม่สิ้นเปลืองวัสดุและต่อง่าย ใช้ข้อมูลการทคลองวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วตอบ คําถามข้อ 10 -11 10. การทดลองคังกล่าวกําหนคสิ่งใดเป็นตัวแปร ควบคุม 1. จํานวนรอบขคลวด 2 จํานวนถ่าน 3. ลวดเสียบกระดาษ 4. ถ่านไฟฉายและจํานวนรอบของขดลวด 11. จากผลการทดลองเมื่อเพิ่มถ่านไฟฉายเป็น 4 ก้อน จ้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ดูดลวดเสียบกระดาษได้น้อยลง 2 ดูดลวดเสียบกระดาษได้เท่าเดิม 3, ดูดลวดเสียบกระดาษได้มากขึ้น 4. ดูคลวดเสียบกระดาษไม่ได้เลย 12. การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและ แกนโลกเอียงทําให้เกิดปรากฏการณ์ได 1. ฤดูกาล 2 กลางวัน กลางคืน 3. จันทรุปราคา 4 สูริยุปราคา 13. ปรากฏการณ์ไดจัดเป็นธรณีพิบัติลัทั้งหมด 1. ฝนดก นั้าท่วม ดินถล่ม 2 พายุ น้้าท่วม หลุมยุบ 3. แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว หลุมยุบ 4 แผ่นดินไหว พายู สีนามิ 14. ไขมันจะถูกย่อยที่อวัยวะใด และได้รับน้าย่อย เพิ่มเติมจาก อวัยวะใด 1 ปาด ,น้าลาย 2 กระเพาะอาหาร , คับ 3, ลําไส้เอ็ก ,ดับอ่อน 4. ลําไส้ไหญ่ , ถุงน้าคี 15.คุณสมบัติข้อใดค่อไปนี้ที่ เหมาะสม ที่จะเป็น นักวิทยาศาสตร์ 1. ชอบสังเกตและมีความคิดริเริ่ม 2 เชื่อผู้อื่นเสมอไม่มีข้อโต้แย้ง 3. ไม่รับพังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. ไม่สามารถทํางานเป็นเวลานานๆได้ 16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความค้นอากาศและ อุณหภูมิอากาศ บนยอดดอยอินทนนท์ 1. ความคต้นอากาศสูง อุณหภูมิสูง 2 ความค้นอากาศตํา คุณหภูมิสูง
3. ความคันอากาศตํา อุณหภูมิดํา 4. ความค้นอากาศสูง คุณหภูมิตํา 17. นักเรียนคนหนึ่งทําการบูร ตกลงในถ้วยเกลือปัน ถ้าต้องการแยกสารออกจากกันจะทําได้อย่างไร 1. นําไปละลายน้าแล้วตัมให้แห้ง 2 นําไปกรองด้วยตะแกรงร่อนเนื่องจากเกลือปัน มีขนาดเล็กกว่าการบูร 3. นําไปละลายน้าแล้วใช้วิธีการกลั่นเนื่องจาก สารทั้งสองมีจุดเคือดที่ค่างกัน 4. นําไปตากแดดเพราะการบูรสามารถระเหิดได้ ใช้จ้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 18-19 ผลการสังเกต 18, เมื่อนําสาร , ไปทดสอบกับสารละลายไอโอคืน พบว่าสารเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิน นักเรียนคิดว่าสาร /. น่าจะเป็นสารชนิดใด 1 ผงชอล์ก แป้งมัน แป้งเด็กจอห์นสัน แป้งดินสอพอง 19. สารในข้อใดมีสมบัติเป็นกรด »+ ๒ ๒ 1. สาร 4 2 สาร 8 3. สาร 0 4. สาร 0 20. เมื่อพืชมีการถ่ายละอองเรณู และเกิดการปฏิสนธิแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น ยกเว้นข้อใด 1. กลีบคอกร่วงหล่่นไป 2 เกสรคัวผู้เที่ยวเฉาไป 3. เมล็ดจะร่วงหล่นไป 4 รังไข่จะโตขึ้น 21. สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพาหะของโรค ผิวเผือก เหมือนกันโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคผิวเผือกมีร้อยละเท่าไร 1 25 2 20 3 75 4. 100 22. หินในข้อใดมักพบซากคึกคําบรรพ์ หินแกรนิด 1. พินปูน 2 หินพัมมิช 23. บุคคลใดใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่เหมาะสม 1. ดล้าใส่แว่นตาเลนส์เว้าเนื่องจากมีสายตาสั้น 2 ค้องใช้สายวัด วัดขนาครอบเอว 3. ติ่งใช้ไม้บรรทัควัดความหนาของขอบโค๊ะ 4. แล้วใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องคูมคแดง 2พินไนส์ 4. หินแกรนิด 24. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 1 น้องสัมมีความสูงประมาณ 125 ๓๓ 2 เมื่อหยดกรคลงบนหินปูนแล้วจะเกิดฟองฟู้ ขึ้นมา 3. ผัดไทยมีสารอาหารครบทุกหมู่ 4. หลังจากเกิดฝนตกน่าจะเกิดรุ้งกินน้า 25. ข้อใด ไม่ใช่ ปฏิกิริยาเคมี 1. ไฟไหม้ป่า 2 เกลือละลายน้า 3, บีบน้ามะนาวใส่ในน้าดอกอัญชัน 4. หยดสารละลายไอโอคืนลงบนขนมบัง

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!