คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

น้ำหวานไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่เที่ยวอยู่เกิดมีหิมะตกอย่างหนัก น้ำหวานวัดอุณหภูมิห้องขณะนั้นได้ลบ 8 องศาเซลเซียสหลังจากหิมะหยุดตกผ่านไป 12 ชั่วโมงน้ำหวานวัดอุณหภูมิห้องอีกครั้งพบว่าอุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น 5 องศาเซลเซียสถามว่าอุณหภูมิห้องล่าสุดที่น้ำหวานวัดได้กี่องศาเซลเซียส

ณ น4 1 อ5. 9ง 1 1 5 ง เณ= @= ร ชู ๑ -! 1 0 - . ะ 2 นําหวานไปเทียวประเทศญี่ปุ่น ในขณะทีเที่ยวอยู่เกิดมีหมะตกอยางหนก นําหวานวคอุณหภูมห้องขณะนน =๕ ๕ ” = ๓ = ' ข 5 ๓ = ข 1 ได้ -8 องศาเซลเซียส หลังจากหิมะหยุดตกผ่านไป 12 ชั่วโมง นาหวานวดอุณหภูมห้องอกครง พบวา =ซ 5 ร3 ง =ซข ' 4 5 ขม ทมจํ ซ< อุณหภูมห้องเพมขน 5 องศาเซลเซยส ถามวา อุณหภูมิห้องล่าสุดที่นําหวานวัดได้ก๊องศาเซลเซียส
จำนวนเต็มบวกเต็มลบ

คำตอบ

-3 องศาเซลเซียสค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!