วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยตอบคำท้ายกิจกรรมหน่อยนะค่า

จุดประสงค์ แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กําหนดให้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ท างวิทยาศาสตร์ . วัสดุและอุปกรณ์ ซ้ น้าแข็งก้อน 6. พลาสติกห่ออาท ง รบ? เทอร์มอมิเตอร์ ว อ่างหรือจานพลาสตก เจ. โฟมยางหร้ย 41: '“ ร: กระดาษ /4 ฟิวเจอร์บอร์ด 12. เทปใส [ 4. กระดาษหนังสือพิมพ์ 8. กรรไกรหรือคัตเตอร 5. อะลูมิเนียมฟอยล์ 9. กาว ปัจจุบันภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก แม้กระทั่งพื้นที่หนาวเย็นอย่างขั้วโลกใต้ อุณหภูมิก็สูงขึ้นมากจน ส่งผลต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ เช่น นกเพนกวิน เพราะ แผ่นน้าแข็งทีเป็นทีอยู่อาศัยหลอมเหลวเร็วขึ้นทําให้ไม่เหมาะสม ต่อการดํารงชีวิตอีกต่อไป หากสมมุติให้นักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ านน าน ที่ต้องช่วยออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้แผ่นน้าแข็ง นข ด หลอมเหลวข้าลงในสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น (อุณหภูมิห้อง) โดย สามารถออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่กําหนดให้เท่านั้น นักเรียน = คิดว่าจะช่วยเหลือนกเพนกวินได้หรือไม่ อย่างไร ภาพนกเพน6 1. อ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ | เพื่อระบุปัญ ปิ, รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปั| เรือไม่ อย่างไร
หน่วยที่ 1 | วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ออกแบบชินงานและวางแผนการทํางาน บันทึกผล 4. ตําเนินการสร้างชินงานตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ บันทึกรายละเอียดการทํางานและผลการทํากิจกรรมในแต่ละ ขันตอน 5. ทดสอบ ประเมินผล และระบุแนวทางการปรับปรุงชินงาน บันทึกผลและนําเสนอ จากสถานการณ์ที่ถ้าหนดให้ ปัญหาคืออะไร เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง และประยุกต์ใช้อย่างไร จากกิจกรรม น กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนมีลําดับและขั้นตอนอย่างไรบ้าง ' ๒ จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร จากสถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่มีปัญหาเกิดขึ้น ในการแก้ปัญหาจะเริ่มจากการวิเคราะห์และระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข ให้ซัดเจน เพื่อให้ทราบว่าต้องใช้ข้อมูลหรือความรู้ใดบ้างในการแก้ปัญหานั้น ๆ จากนั้นสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ' 1: 1 1317777เแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ออกแบบและสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญห ที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมแนวความคิด ความรู้ หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ทําให้เราสามารถแก้ไขปัญห ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถระบุจุดที่บกพร่องของขิ้นงานได้ ซึ่งกระบวนก ารและขั้นตอนในการแก้ปัญห ใบกีมทพสพีสัาสดานาดนอ เว๊

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!