วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยยจ้าา

[5)] สุดยอดเก็งเข้า ม.1, 60 และ @ไ615 ขอ ตะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงให้เห็นว่าผู้สัง เชายทมล เสียงแหลม หญิงกมสา ใส่กาง๒ เด็กชายเงคล ผิวตํา เสียงดังมาก ไส่เสื้อขั้า มีกลิ่นฉุน ตัวร้อนตลอดเวลา ห ร โ ขาว ไส่เสื้อยึด นุ่งกางเกงยืน ใส่รองเท้ายาง 5 8 5 2. นักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองสังเกตไส้เดือน ข้อใดไม่ใช่การสังเกต 2 ลําตัวมีสีนําตาลแดง 1) ไม่มีขา 3) สําตัวเป็นปล้องๆ หลายปล้อง 4) ผิวหนังเป็นเมือกใช้แลกเปลี่ยนแก๊ส 3. ถ้าต้องการปลูกพืชให้ได้ผลตามกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเล่าแต0 ควรปลูกด้วยวิธีใด 1) เพาะเมล็ด 2 ติดตา 3) ตอนกิง 4 ปักซํา .«. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชทําให้เกิ 1) พลังงานแสง --+ หลังงานเคมี 3) พลังงานแสง --” พลังงานความร้อน ธ สัตว์ในข้อใดสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและปฏิสนธิภาย1 1) กบ เต่า ชัง 3) แมว กระต่าย ม้า ๑ จ้อใดกล่าวถึงวงจรชีวิตของผีเสื้อได้ถูกต้อง 1) ไข่--” ตัวอ่อน -” ตัวเต็มวัย 2 ไข่--» ตัวหนอน-+ ดักแด้--” ตัวเต็มวัย เตการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร ว 2) พลังงานเคมี --+ พลังงานแสง .) พลังงานความร้อ่น.--» พลังงานเคมี เนอกร่างกาย 2 กบ เขียด คางคก 4) โค สุนัข. กระบือ 3) ไข่--» ตัวอ่อน --+ ตัวหนอน--” ตัวเต็มวัย 4) ไข่-+ ตัวอ่อน --” ตัวหนอน -” ตักแด้ --+ ตัวเต็มวัย 7 อวัยวะในข้อใดทําหน้าที่กําจัดของเสียออกจากร่างกาย , 1) ปอด ลําไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร 2 ลําไส้เล็ก ปาก เส้นเลือดดํา 3) กระเพาะปัสสาวะ ต่อมเหงื่อ จมูก 2 ไต ปอด ลําไส้ใหญ่ การวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล 9. *สมองของคนเราแบ่งเป็น 2 ซีก สีกช้ายควบคุมเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา ตัวเสข์ 'ใจในเรื่องช่องว่าง มิติ ความชีนชอบทางตนตีวี และการเพ้อฝัน', ส่วนซีกขวาควบคุมเกี่ยวกับการมีจินตนาการ ความเข้า จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดใช้สมองซีกขวาบ้าง ก. อาหารมือนี้มีสารอาหารครบหมู่หรือไม่ ข, ผัดไทยจานนี้มีโปรตีน ไขมันมากเกินไปหรือไม่ ค. กลิ่นอาหารแต่ละอย่างเป็นอย่างไร 0 ง อสที่เหยาะลงบนอาหารไหลไปในทิศทางได : 4 ค, และ ง. ฏ ก. และ ขิ. 2 ก. และ คิ. 3) ข, และ คิ. 2 เลือดตําจะถูกส่งผ่านหัวใจห้องบนชวาและตํา 3) อวัยวะต่างๆ ในระบบหมุนเวียนเลือดประกอ 10. กําหนดให้ ง, น, ย, ข และ ก'แทนสิ: ถูกต้องที่สุด ค ย ๕ ป อ ชุ--+ก่ 15. คุณลุงชอบปลูกดอกไม้มาก วันหนึ่งคุณลุงเอาตอกชบาสีซาวคสะเก็บตอกรีบาถ ร ว ซี ได้จะมีดอกสีแตงจุดขาว ซึ่งลักษณะของว งกที่เกิดขึ้นราเรียกว้ายะไร 1) ลักษณะเด่น อู่ จิกษณะต้อย์ 3) ลักษณะเด่นสมบูรณ์ / จ ลักษณ์ะเด้นไมสมบูรณ์ ภัญ์ 5 12. ถ้ากําหนดให้ ธุต = ลักษณะดอกซบาสีแตง และ 5 = ลักษ์ณะลอกรบกธี์ชาว 6 ลอกชบารุ่นลูกในข้อ 11 จะมีลักษณะเป็นอย่งไร | | ภา - อณ ัวด ต ซู 13. ถ้านําสุนัขชนสีดํามาผสมกับสุนัขขนสีชาว “ได้จุกสุนัขชนลีชาวทั้งหมด และต่อมาได้น้ารุ่นลูกใปผสมกันแอง วุนหสาน ทิได้จะมีสีขนดังข้อใดตามกฎของเมนเดล บ สุนัขขนสีขาว : สุนัขชนสีดํา = 2 : 2 3) สุนัขขนสีข่าว : สุนัขขนสีดํา % 3 : 1 ๆ สุนัขชนสีชาว : ญโโซชนสีดต้า= 12 1 การวัดอุณหภูมิของอาก1๋ศเหนือแก้วน้า ควรปฏิบัติตามรูปในข้อโด. แรจวน 2 สุนัขขนสีชาว : ญุโซชนสีตัก= 1 1 3 ๒. ปัจัยตําคัญท่เป็ตัวการที่ทาให้เกิดกัฏจักรของนกคือข้อโด ภู ลม อ อากศ ว9) ความร้อน ภู ลักษณะของของหลิว
52 ๒ วฒ กระบวน ๒ สุดยอดเก็งเ นการหมายเลข (ว) และ (3 หมายถึงข้อใด เข้า ม.], [ก แล @[5160 3) สนามหญ้าหน้าบ้าน 38. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อนักเรียนนํานั้าแข็งไปแซ่น้้าในกระดิก1 ภู) น้้าแข็งถ่ายเทความร้อนไปสู่น้า อ นั้น 3) นั้งและน้้าแข็งถ่ายเทความร้อนออกนอกกระดิก 4) ความร้อนภายนอกถ่ ง9๑. ข้อใดเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทักเหชองแสง ง) เห็นแห่งไม้หักงอใน: 3) เห็นวัตถุในน้้าต้ ว0 การน เติในข้อใดเป็นการเพิ่มแรงค้นของอากาศในภาชนะให้สูงขึ้น ป) เป่าอากาศลัดเข้าไปในภาชนะให้มาก อ สูบอากาศออกให้เหลือน้อยๆ ว เพิ่มขนาดภาชนะให้ใหญ่ชึ้น 0) นําของเหลวออกให้เหลือแต่อากาศ 2บ ถ้าความกดของอากาศที่ระดับนําทะเลมีค่าเท่ากับ 4 ก็โลกรัมต่อพื้นที่ 1 .ตารางนิ้ว ฝ่ามือของเด็กชายนิติมีความ | กร้างเฉลี่ยประมาณ 2 นิ้ว .ยาวเฉลี่ยประมาณ 5 นิ้ว ' ที่ระดับน้าทะเลบนฝ่ามีอ๋ของเขาจะมีแรงด้นอากาศกดลง ประมาณเท่าใด บ 8กิโลกรัม อ 10กิโลกรัม 22. หลักการแยกสารโดยวิธีการกรองคือข้อใด 2) ดูจากขนาดของอนุภาคชองสาวี 3) ความสามารถในการดูดขับโดยกระดาษกรอง 0 ความสามารถในการแยกตัวของสรี 2 การปฏิบัติตามข้อใดเป็นการนําปฏิกิริยาเคมีมาใช้ประโยชน์ 1) การใช้พัดลม อ การใช้หม้อหุงข้ว . 3) การใช้เครื่องชักผ้า % การใช้ไฟฉาย 26 การใช้ยากําจัดศัตรูพืชควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นอันดับแรก | 1) ศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจ 2 อาบน้้าชําระร่างกายให้สะยาด 2) ล้เครื่องมือเครื่องใช้ให้สะอาด ฏ แต่งกายปกปิดร่างกายให้มิดชิต างจะเกิดเงา อะ โน ายทําให้เห็นวัดถุโตขึ้น - - -- - จ 20กิโลกรัม ) 40 กิโลกรัม อ ความสามารถในการละลายของสาร %] สุดยอดเก็งเข้า บ.1, 6 และ ๐6180 เจัดศัตรูพิชต้องทิ้งระยะเวลาไก้ระยะหนึ่งก่อนจึงเก็บเกี่ยวเทียอะไร 2 ให้สารเคมืสลกยตัว. (ก ให้สารเคมีคืมผ่านเข้าสําจัน. 2 กกับ ค เป็นแม่เหล็กทีมีขั้วตํางซนิตกัน 0 %กับ ค และ ก กับ ง เป็นชี้วชนิดเดียวกัน 0 กกับ ติ เป็นแม่เหล็กที่มีชั้วชนิดเดียวกัน. 3) ข และ ค มีถํานาจเท่ากับ ก และ ง ว7. การใช้ไฟฟ้าข้อใดปฏิบัติได้ลูกต้อง ) ถอดปลิ๊กโดยวิธีดึงสายไฟฟ้า ว การรีอมั้าควรรีดตรั้งละมากๆ แต่น้อยตรัง 3) การเสียบปลั๊กต้องจับส่วนที่เป็นโลหะเท่าน จ “ร้ลวดทองแลงแทนฟิวส์ป้องกันฟิวส์ซาตบอยๆ, วม าอ 29. หตดจึงไมนเครื่องใชไหกไปใช้ในบริเวณข้นแจะ บ เครื่องจะทํางานหนักมากเกินไป. ว ฏ คราขึ้นเป็นสื่อไฟลิถิทําใ้ป้ใช้เปินถึนตราบไ้ 3) เครื่องจะทํางานไม่สะดวก 6 ถ้าต้องการส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกและอยุ่ค้าแหนังลเือประเทศไทยตลอดระบ57 เฉ ว เครื่องจะเกิดสนิงเพุกร์อนเร็ว ความเจ็วเท่ากับข้อโด บ โลกหมุนรอบตัวเอง 2 ตวงจันทร์โคจรรอบโลก 4 อ 3) โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ อออ๑อองอขงรจอง9จจจ 1 | |

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!