แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่ะ

0 1องไตทําให้มีผลอย่างไร น ขมีการตูดขีมกลับของ'ไอ”. - ง. มีการขับออกของ 1 10. 8 ออกฤทธิ์ที่ ๐๐[อ๕ไก8 !นอน16 ข' ก.มีการตุดซึมกลับของ 1120 ค. มีการขับออกของ 1 11.ข้อใดลูกต้อง ก668มีค่าประมาณ 150 ก1 /กญ่ก 'ข.ไตสร้างปัสสาวะจากเลือดแดงที่ไหลเวียนผ่านไต ค. 1แล๓เล ฮ่อกรร มีหน้าที่สร้าง ๓๐พก ง. #แล่๐ร๒๓๓๐๓๑ ออกฤทธิ์ตูดซึมกลับของโปรตีน .12. ทองหยอด ป่วยเป็นเบา กลังได้หมด เนื่องจากมีข้อจํากัดการขนส่งสารเรื่องใด .ก. ความเข้มข้นของสารในเลือดมีมากเกิน โกก (๕๐ก๐อก8ปอก. .ตลด์เอกป จ. ความแตกต่างของประจุบวกและลบมาก (0เล๕16๐ม ซอ๕๐กป .ค. เวลาของการตุดซีมที่ใช้มีน้อย (6๒๕๐ก! นกก@) ง. มีความจํากัดของตัวพา (8กอ0 13. การตรวจหาน้้าตาลในปัสสาวะของป้าทองหยิบ ได้ค่าของผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวก แสดงว่า ตูหยิบ มีความเข้มขั้น 61๒๐๐5๐ ในเลือด อย่างน้อยประมาณเท่าใด จึงตรวจหบโนปัสสาวะ ได้ เลง จ.100 กร% ค.200 ๓๕% ง 320 ก 14. การซับปัสสาวะมากเกิน เนื่องจากมีสงที่ทําให้เกิด 055๐0๐ ฒิบ๐5 คือข้อใด ก. สารทีไม่ถูกคูดจีมกลับที่ 10ผกาม| ใบ5บไอ และจับออกโดยได ใจ ลัดจราตการคูคจีมบ้ากลับที่ คเลกาล เนอนไร คการใต้รับ หลเจ และ ซู.๒๐๐5๐ ปริมาณมาก งถูกทุกข้อ. 15. เมือปิสถาวะเพิมขึ้นในกระเทาะปิสฮาวะ จะกระตุ้นการเกิดรีเฟล็กการจับปัสสาวะ (เคข่อท ศิดตอง โดยกระเพาะปัสสาวะบีบ ' ' 5 และพูรูคขึ้นในของกระเทาะปัสสาวะขยาย ' | รท๑ 4.คมลอศทฉะย่าอนะ ทอญ๓ ' 3 (ก.รอหตะพ. โดยการทํางาบของประเภทใด รททอตาะชะน. วทิ้ง !กหวาน ในการดูดซึมกลับ ของ .6เม๕๐ร6 ในน้้ากรอง โดยท่อไต ไม่สามารถคูคขึม

คำตอบ

น่าจะประมาณนี้ครับ
10. ก
11. ข
12. ง
13. ค
14. ง
15. ง
16. ก
17. ข (ข้อนี้ไม่ค่อยมั่นใจครับ)

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉