วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มี6ข้อ ข้อ 5,10(หน้า1)ข้อ12,13(หน้า2)ข้อ4,5(หน้า3) ช่วยหน่อยนะค่ะเหลือไม่กี่ข้อแล้วค่ะ🙏🙏 ด่วนๆๆ

เล 6 @ 4 ฯ จงเลือกคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียว ากรูปภาพกําหนดให้ ตอบคําถามข้อ 1-8 ข. ๑ - 35. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเข็มทิศ - วต( ช่วยกําหนดทวีป . กค. ช่วยในการบอกทิศทาง 5ร. ข้อใดจัดเป็นดาวฤกษ์ ก. ดาวพฤหัสบดี ข. ดวงอาทิตย์ ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดาวเหนือ ก. มีแสงระยิบระยับ ค. มีความร้อนและแสงในตัวเอง ประโยชน์ของกลุ่มดาวจระเข้ คือข้อใด ๕ บอกเวลากลางคืน บอกเวลากลางวัน สาเหตุใดที่ทําให้เกิดกลางวันและกลางคืน ล. การหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ “วย์ การหมุนของโลกรอบตัวเอง ๕ ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลก '. ดูดวงจันทร์ ข. ดูดาวตก กษ์ดวงใดที่อยู่นิ่งประจําที่ทางทิศเหนือ กลุ่มดาวไถ กลุ่มดาวหมีใหญ่ 1 กําหนดให้ตําแหน่งที่ 1 คือทิศตะวันออก 1. ตําแหน่งที่ 2 คือทิศใด ก. ทิศเหนือ % ทิศใต้ 2. ตําแหน่งที่ 3 คือทิศใด ก, ทิศเหนือ ค, ทิศใต้ ข, ทิศตะวันออก ง, ทิศตะวันตก ข. ทิศตะวันออก “ว์ ทิศตะวันคก ค. 3 ง, 4 » ถ้าหมายเลข 4 คือทิศตะวันออก ทิศใต้คือหมายเลขใด ข. ช่วยในการเดินทาง ง. ช่วยในการกําหนดเวลา: ค. ดาวหาง ข, เคลื่อนที่ได้ ศี 0 4 1! 35ไม่เคลื่อนที่ ข, หาตําแหน่งของดาวเหนือ ง. ให้แสงสว่าง 5 อ. 7 ป โลกมีลักษณะกลมและเอียงทํามุมกับแนวตั้งฉาก 93.5 องศา เรียนหลงป่าตอนกลางคืน นักเรียนสามารถค้นหาทิศเหนือโดยใช้วิธีใดที่ง่ายที่สุด จู ๆ ว๕คุดาวเหนือ ง. ดูดาวศุกร์ ข. กลุ่มดาวแมงปอง| /” | - |๒๓|๑ | ง. ดาวเหนือ ] ก ”
คิทยาศาสตร์กายภาพ จากภาพใช้กําชั้น 2 กําปั้น ต่อกันจะวัดมุมเงยได้เท่าใด ก. 5 องศา ข. 10 องศา ค. 15 องศา ง. 20 องศา 19. ชือกลุ่มดาว 19 กลุ่มที่โคจรรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ คือข้อใด . ก. กลุ่มดาวไถ ข, กลุ่มดาวจักรราศี ค. กลุ่มดาวหมีใหญ่ ง. กลุ่มดาวนายพราน 13. ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ดวงอาทิตย์อยู่ในราศีอะไร ก. ราศีกุมภ์ ข. ราศีมีน ค. ราศีเมษ 14. ที่ระดับสายตามีค่ามุมเงยประมาณเท่าใด ง. ราศีพฤษภ ก. 0 องศา ข. 45 องศา ค. 90 องศา ง. 180 องศา
มา อง บัด หรือ ผัดให้ งนําไป ช่น พายุ ที่แออัด ที่มีผลต่อ ากฎการณ์ ผุนย์ สัตว์ กาศ ความ ตรวจอากาศ เตร็อย่างหนึ่ง 2 ลงเลือกค่าตอบที่ถูกเพียงค่าตอบเดียว 4. น้าที่ระเทยอ เนอากาศเรียกว่าอยใร - ถก, แก๊ส " ย, เกล็ดน์โ จ ไลน์1 ง, น์1ฝน ย ละอองนั้งในอากาศที่เย็นจัด เมื่อตกลงมาจะมีลักษณะอย่างไร ก, น้าฝน หิมะ ค, น้าค้าง ง, ถูกเห็บ ' ไอน้าที่กลั่นด้วบนผิวกาชนะที่เย็นจะเกิดเป็นลิ่งใด ค, ฝน พู, ลูกเห็น ต, นี้1ค้1ง วส หเค้าแต็ง จะพบปรากฏการณ์ใด้ 4. ที่ตอยอินทนนท์ในฤดูหนาว เวลา 04.00 น ค, ละอองน้้ารวมด้วอยู่เป็นกลุ่มบนฟ้า ญู. ไอหั้ขุ้นอากาศลักษณะหนาทีบลอยอยู่เหนือพื้นดิน ค, ละอองน้้าที่มีขนาดใหญ่ และมีน้าหนักมาก ง, ไลนั้งในอากาศลักษณะเบาบางลอยอยู่บริเวณยอดหญ้า 5, ยัอใดเป็นผลที่เกิดจากน้าค้างแข็ง ค พื้นผิวหน้าของตินซุ่มขึ้น ค, ช่วยเพิ่มปุ๋ยในติน : - 6, ไอน้าอยู่ในสถานะใด ก, ของเหลว ย, ของแข็ง จ, จ้อใดมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ก, ความต้นของอากาศน้อย เป็นบริเวณที่มีไอนําต่า ย, ความดันของอากาศน้อย เป็นบริเวณที่มีไอน้าสูง ค, ความตันของอากาศน้อย เป็นบริเวณที่มีความกตอากาศต่า ความด้นของอากาศน้อย เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง ย์ ลักษณะใดเป็นการเคลื่อนที่ของอากาศ กิ, เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศต่า ' ปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่า ข, เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศสูง ด เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศต่า ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศสูง ง, เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง ไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่า ญู ท่าฝนที่ถูกพายุหอบขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เข็นจัดแล้วตกลงมาอีกครั้งเกิตเป็นอะไร ลูกเห็บ ข, ทิมะ ค, หยดน้า ง, น้าค้าง 0 ขังในบรรยากาศข้อใตที่นํามาใช้ประโยชน์มากที่สุด ก ๆ หมอก 7” / ย, ทําให้พืชผักใบหงึกงอ ง, ช่วยให้พืชเจริญเร็วขึ้น ห, แก๊ส ง, ของไหล น้าฝน ง, เมฆ 4 ก [โร| ' ยา|เ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!