วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มี25ข้อ เรื่องระบบสุริยะ ด่วนๆ ขอบคุณค่ะ รู้จ้อไหนบอกก่อนได้

4. 5. 8. 10. 11. 'ข. ดาวศุกร์เป็นคาวเคราะ ) ยงค่าตอบเดียว อไปนี้ข้อใดถูกต้อง ธเป็นดาวเคราะห์วงในและมีขนาดเล็กกว่าโลก งย ห์วงในที่มองเห็นจากพื้นโลกมีสีแดง ค. โลกเป็นดาวเคราะห์วงในที่มีดวงจันทร์ 1 ดีวง ง, ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ๑ 4 ซุย ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด และโคจรใกล้ควงอาทิตย์ คือข้อใด ก. ดาวศุกร์ ข. ดาวพุธ ค. โลก ง. ดาวอังคาร ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้โลกมากที่สุด ก. ดาวพุธ ข, ดาวอังคาร ค. ดาวศุกร์ ง. ดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์ตวงใดที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด ก. ดาวเนปจูน ข, ดาวอังคาร ค. ดาวพุธ ง. ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้โลกมากที่สุด และดวงใดอยู่ไกลโลกมากที่สุด ก. ดาวศุกร์-ดาวเนปจูน ข. ดาวอังคาร-ดาวพสูโต . ค. ดาวศุกร์-ดาวพุธ ง, ดาวพุธ-ดาวยูเรนัส ดาวเคราะห์ใดหมุนรอบตัวเองครบรอบกินเวลามากที่สุด ก. ดาวพุธ ข, ดาวศุกร์ ค. ดาวอังคาร ง. โลก ข้อความใดถูกต้อง ก. ดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์ ข. โลกเป็นดาวฤกษ์ ค, ทั้งดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ต่างเป็นดาวเคราะห์ ง. ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ ข้อความใดถูกต้อง ก. ดาวเคราะห์น้อยเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็ก โคจรรอบดวงอาทิตย์ ข. ดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี ค. ดาวเคราะห์น้อยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมีขนาดเล็กมาก ง. ถูกทุกข้อ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีขนาดโตที่สุดคือดาวอะไร ก. ดาวอังคาร ข, ดาวพฤหัสบดี ค. ดาวเสาร์ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีดวงจันทร์มากที่สุดคือดาวอะไร ก, ดาวอังคาร ข, ดาวพฤหัสบดี ค, ดาวเสาร์ ดาวเคราะห์ในระบบฝุริยะที่มีขนาดเล็กที่สุดคือดาวอะไร ก. ดาวอังคาร ข, ดาวพฤหัสบดี ค, ดาวเสาร์
. ดาวเนปจูน ตาวยูเรนัส ' ตาวศุกร์ โลก 38, ไททัน คือข้อใด ป ก, ดวงจันทร์ของดาวพุธ ข, ดวงจันทร์ของดาวเสาร์ ' . ค. ควงจันทร์ของคาวเนปจูน ง, ดวงจันทร์ของดาวพลูโต 14. ข้อความใดถูกต้อง กก ก. ดาวพุธและดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงนอกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ข, ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์วงในที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ค. ดาวประจําเมืองเป็นดาวศุกร์ หรือดาวประกายพรีก ง. ถูกทุกข้อ 15. ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ในระบบสุริยะของเรา โคจรรอบดวงอาทิตย์เพราะเหตุได ก. ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่ามาก ข. ดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงสูง ตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรา วงอาทิตย์มีพลังงานสูงจากการให้แสงสว่าง ันทร์ดวงใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ร ก. ซีเรส ข. ไททัน ค. โฟบอส ง, ยูโรปา 17. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของดาวพฤหัสบดี ก. มีจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุหมุน ข, ในกล้องโทรทรรศน์มีสีค่อนข้างเหลือง ค. หมุนรอบตัวเองในเวลาใกล้เคียงกับโลก ง, มีบรรยากาศหนาทึบ 18. ดาวเคราะห์ที่สวยงามคือข้อใด ก. ดาวพฤหัสบดี ข. ดาวพลูโต ค, ดาวเสาร์ ง. ดาวยูเรนัส 19. ระบบสุริยะมีอะไรเป็นจุดศูนย์กลาง ก. ดวงอาทิตย์ ข, โลก ค, ดาวอังคาร ง, ดาวพฤหัสบดี 90. การที่เราเห็นตวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกเพราะเหตุใด ก, เพราะดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ ข. เพราะโลกโคจรรอบควงอาทิตย์ ค, เพราะโลกหมุนรอบตัวเอง ง, เพราะดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง 21. ดาวเคราะห์ดวงใดหมุนรอบตัวเองในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ก. ดาวพุธ ข. ดาวศุกร์ ค, ดาวอังคาร ง, ดาวเสาร์ 22, ดาวเคราะห์ดวงใดที่ไม่มีวงแหวน ภู ข. ดาวพฤหัสบดี ค. ดาวเสาร์ ง, ดาวยูเรนัส
ก. ดาวตกเกิดเวลากลางวันแต่อุกกาบาตเกิดเวลากลางคืน ข. ดาวตกเกิดจากดาวหางโคจรไกล้โลก แต่อุกกาบาตเกิดจากดาวเคราะห์ ค. อุกกาบาตคือส่วนของดาวตกที่ลุกไหม้ไม่หมด และตกลงสู่พื้นโลก ง. ดาวตกคือส่วนของอุกกาบาตที่ลุกไหม้ไม่หมด และตกลงสู่พื้นโลก 24. ดาวหางส่วนมากมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปอะไร ก วราร ข. วงกลม ค. สี่เหลี่ยม ง. ไม่แน่นอน 25. เพราะเหตุใด เราจึงเห็นดวงจันทร์เป็นรูปแตกต่างกันในแต่ละคืน ก. ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและโลก ข. โลกหมุนรอบตัวเองและรอบดวงจันทร์ ค. ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกและรอบดวงจันทร์ ง. โลกหมุนรอบดวงจันทร์และรอบดวงอาทิตย์

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

2 ข
3 ก
4ง
5ก
6ข
7ง
9ข
10ค
11ง
12ก
13ข
ดูเลขข้อดีๆนะ บางข้อเราเว้นไว้;_;

แสดงความคิดเห็น

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉