วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครรู้บอกหนูหน่อยน้า

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 29 - 30 วักวิทยาศาสตร์ได้สํารวจชั้นบรรยากาศที่ปกค ลุมโลก ได้ข้อมูลดังตาราง ข้อมูลที่ตรวจพบ - 51 | ลี่ ด้ ก๊ส ปรากฏการณ์ทีเกิดซี่นบ 1 อุณหภูมิเฉลิย (9 ลักษณะของแ --- | ฏีปริมาณเมฆมาก พายุฝนฟ้าคะนอง | | 200 โมเลกุส : | . 000 ไอออน มีปริมาณดาวเทียมโคจรจ้านวนมาก | | ป | ป 300 โมเลกุล มีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตสดลง ณั 36 % [การส่งสัญญาณคลืนวิทยุสามารถ " 5 สะท้อนได้ดี 150 โมเลกุล เกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกิ 29. จากข้อมูล ข้อใดเรียงชั้นบรรยากาศจากชั้นตําสุดไปสูงสุดได้ถูกต้อง ป ฒ 2 9 ๕4 5 ร เต เล 9 39» ก๐ 0 3207”76 5 0 ม/ 30. จากข้อมูล ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง (เลือก 2 คําตอบ) ม 2 695 ะ = 1) ชันบรรยากาศที ซ่ ซ่ ฆ ส ๑ ย งทีสุดสามารถสะท้อนคลินวิทยุได้ดี 37 2) ชันบรรยากาศทีมีอุณหภู อู ' สูง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของแก๊ส ส = ๐ 3) ชันบรรยากาศ # มีอุณหภูมิสูงทําให้บรรยากาศเบาบางส่งผลให้มีเมฆมาก ม. 4 ส @) ขันบรรยากาศ 8 สามารถดูดกลื่นรังสีทุกชนิดได้เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง 5) ชันบรรยากาศ 0 มีอากาศเบาบาง เหมาะกับการขนส่งโดยเครื่องบิน :% ล7 | ๑ 6 6) ชันบรรยากาศ 5 ช่วยทําให้วัตถุทีตกลงสู่โลกมีขนาดเล็กลง

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!