วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

#2 เรื่องสมบัติของวัสดุและสารในชีวิตประจะวัน

“ . "2 เป็นกลาง ต. 4 เป็นค่าง . จ. 13 เป็นกรด 4 เป็นค่าง จุดหลอมเหลว(“6) | จุดเคือด (“0) 850 1520 350 2500 36. 1 38. 39. 41. 42. ตะปูอยู่ในสารใตจะเป็นสนิมได้เร็วที่สุด(ศพฐ ก นั้าอัดสม ง. น้้าผงซักฟอก น้้าสัมพริกดอง ควรบรรจุในภาชนะทําจากอะ ไร/(สพ ก. แก้ว ง. พลาสติก กรดชนิคใดก่อให้เกิดฝนกรต บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลําปาง(สพฐ.) ก. อะซิติก ง, คาร์บอนึก จากข้อมูล(สพฐ.) แ. นั้าสัมสายชู 4. ทองคํา 7, อากาศ สารชนิดใดเป็นสารถะลาย ก. 149 ง 621 ก๊าซพิษชนิดใดทําให้ร่างกายขาดออกซิเจน ก๊าซนี้พบในไอเสี ก. ตะกั่วออกไซด์ คต. ตาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนเป็นก๊าซชนิตใด(รพฐ.) ก. โพรเพน ค. ออกซิเจน เหตุใดควรใช้ฮิเลียมบรรจุในบอลลูนมากกว่าก๊าซไฮโครเจน(เพฐ.) ก. หาง่ายกว่า ง. ไม่ติดไฟเหมือนไฮโตรเจน 9 น งบ ร4 ร ย, นั้าขีเด้า ค. นั้าต่ จ, น้ายาล้างจาน ข. สแตนเถส จ. สังกะสึ ข. ไนตริก จ. ไฮโตรคลอริก น้้าเชื่อม 3. เหล็ก น้ากลั่น 6. ทองแดง จุนสี 9. ปรอท * 236 ต 678 จ. 489 ยซึ่งปล่อยออกมาจา| ข. ปรอทออกไซค์ ง. คาร์บอนไดออกไซด์ ข. บิวเทน ง. ก. และ ข. ข. ราคาถูกกว่า จ. ถูกทุกข้อ ค. เขากว่า
4 45. สมบัติของวัสดุและสารในชีวิตประจําวัน 0ช้ . ทําให้เคิดก๊าซค้วยวิธีการ 2 วิธี ได้ผลคังนี้ เจ้. ซ วิธีที่ 1 แคลเซียมคาร์ไบค์ + น้้า --» ก๊าซ ๓. วิธีที่ 2 แคลเซียมคาร์บอเนต + กรคเกลือ --» ก๊าซา3 ก๊าซ ค ช่วยให้ไฟติค ' ก๊าซ ธ ใช้ไนการสังเคราะห์ค้วยแสงของพืช ก๊าซ 4 และก๊าซ 8 ควรเป็นก๊าซชนิคใคตามลําคับ(สสวท,) ก. ออกซิเจน-อะเซทิลืน ช่ ค. อะเซทิลืน-คาร์บอนมอน อกไซค์ ลซี จากสมการเคมีต่อไปนี่ ล ': ข. อะเซทิลืน-คาร์บอนไคออกไซค์ 1 กรด+เบส ----+ เกลือ + สาร 2. โลหะ + กรค ---+ เกลือ + ก๊าซ 8 ร ๓. 3. เบส + เกลือแอมโมเนียม ----» เกลือ + สาร 60 + ก๊าซ 0 ๓ 4. กรด + สารประกอบคาร์บอเนต ----+ เกลือ + สาร 8 + ก๊าซ ข้อใคถูกต้อง(ข้อสอบความเป็นเลิศฯ ร.ร.ประจําจังหวัด) ก. ก๊าซ 8 เป็นก๊าซชนิดเดียวกับก๊าซ 5 ข. สาร 4 เป็นสารต่างชนิดกับสาร 5 ค. สาร 8 + ก๊าซ 8 เกิดกรคอ่อน 2 ง ๓. ง. อัตราการแพร่ของก๊าซ ธ ช้ากว่า ก๊าซ 0 และ ก๊าซ 5 จากตาราง การจัดจําแนกสาร ง. ซัลเฟอร์ไดออกไซค์-คาร์บอนไดออกไซด์ ป ฮา กรองด้วยกระดาษ | ใส่กระดาษเซลโลเฟน เมื่อฉาย อา ร5 กรอง นําไปแช่นํา ลําแสง 8 ขุ่นขาว-มีตะกอน | เหลือของแข็งสีขาว | น้้าใสไม่มีสี ทึบแสง ไม่มีสารบน ร 4 2 ขุ่นขาว-ไม่มีตะกอน นําใสไม่มีสี เห็นลําแสง กระดาษ ไม่มีสารบน ไน ว 2 ของเหลวสีฟ้า น้าเป็นสีฟ้า ไม่เห็นลําแสง กระดาษ | มี เน 56, ง- “ ง ย น้้าใสไม่มีสี เห็นลําแสง เหลือง กระดาษ 46. 47. 48. 49. 50, 51. 2 ข้อใดจัดจําแนกสารถูกต้อง(สสวท,) ก. 4 8 เป็นคอลลอยดค์ ข. 8 0 เป็นคอลลอยค์ ซี ต. ๐0 เป็นสารละลาย ง. 4.0 เป็นสารแขวนลอย วิธีแยกเกลือออกจากน้้าทะเล ควรทําอย่างไร(สสวท ) ก, กรอง ข. กลั่น ค. ใช้กรวยแยก ง. ระเหยแห้ง วิธีใดใช้แยกพริกป่นออกจากเกลือได้ดีที่สุด(สพฐ) ก. ใช้มือหยิบ ร ร ข. นําไปละลายน้้าแล้วระเหยแห้ง เ ซั ะ ค. นําไปละลายน้้าแล้วทิ้งให้ตกตะกอน ง นําไปละลายน้้าแล้วกรองพริกออก ว1 ล วิธีใดทําให้นั้าทะเลสามารถใช้ดื่มได้(สพฐ.) จ ร ก. กรอง ข. กลั่น ค. แกว่งสารสัม ง. สกัคด้วยตัวทําละลาย จ. โครมาโตกราฟี กากตารางแสดงผลการร่อนสารผ่านตะแกรงและผลการละลายน้้าของสาร4ชนิดดังตาราง ชนิดสาร | การร่อนผ่านตะแกรง การละลายในนํา ล ผ่าน ะลาย 8 ไม่ผ่าน ละลาย 6 ผ่าน ไม่ละลาย ก ไม่ผ่าน ไม่ละลาย เจ. 5 ส ง ๑. 2 หากสารทั้ง 4 ปนกัน เมือนําสารไปร่อนด้วยตะแกรงแล้วนําสารผ่านตะแกรงไปละลายน้้า สๆ!. จ้. 5ิ. สารซึ่งไม่ละลายน้้าเหลือตกตะกอนคือสารชนิดใด(0-พ577 ถก: ข. 8 ล 6 ง 5 สารใดไม่สามารถทําให้บริสุทธิ์โดยการกลั่น/(สพฐ.) ก. นั้าเชื่อม น้้าเกลือ ข. นั้วโคลน น้้าประปา ค. เหล้า น้้าหอม ง. นั้าอัดลม น้้าหวาน จ. น้้าหมึก น้าอัดลม สารคู่ใดแยกออกจากกันได้ด้วยการระเทยแห้ง(0.ง87) ก. เกลือ + น้้า ข. นั้ามัน + น้้า คต. ข้าวเปลือก + แกลบ ง. ผงตะไบเหล็ก + ทราย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!