ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ตอบอะไรบ้างครับ แล้วทำไมถึงตอบแบบนั้น ขอบคุณครับ

าพ ณะ ก @ 1 ออเกกม 8. 0สนสล - /3 เธสบมณุ /4. กรสล” าท๑ ผูพละ6 “อก อก อศาศี/ ขน0ทอะก” (1มทย 1) กาองกร --- 1 เพา กอยเกส เท รอบ! สก000๓ส ๐๕๕ 2- หคอก 3อปา8 กแกณี ร ก ศร:งด เล( อลๆ บอ |ตายไอ6 7. 1 7กต กณณฑ์ อสอก ท% 2 กพๆ ยอนสน ล ๒ 3 าทล ๓๕๒๐ งศก ออ0ก 0ยย. 4- โทยร 010 150 ธาย990015- 1ท๑ พค “0ยทอกค8” (หเท0 2) กาลอก8 .-.---- น หละ 2 บแผ๑ 9. อเยก ปรอบสูท 4. ไกายก9ะ1 เต สล๓๑ 3, ปาอ พยญ “อฝายเช กยเหร 0 ชตร(22 1 เณต906 ท5 9. แลกฏเจกยะ / 4 0ไอ๐อกร - ทษั-ข- แทลญูค8 เต( ชอบต 1ขอะภาสอ ส! บทย แตเฮอก0ก6 ท วอม( อกกอร ฮะก. (เอนสูท ทอบาต 450 ตอทยเพร ธพร. (เทอสูทอ เทยะ วอน"5 ลมอ 1ว ล๐0อลร อย! ออกดแทุ6...-- แฮร กัฏเพตร .--2.-- [ท ป่าร ทือ. พทยแซ รอม! สหล. "อน อ่อก เนอ เซอเก สกทอคอ ก อน์ .. (อะ อก(แกต่เอค. /เทร.ชิ.... หวน! กิพ 36. แอ๕ หอ ขบ( 0ยยพแรค่อ กพท์ 10 อน( ทร(พร พอทย|ือ, ขอ ออก ๑ญ่อ/ ปาอ8 ๒6กยก็...0.-.« นัด สม ป่อ ๐ยก หลอย |ก๐๐85๐ ร006 เอชมอยหญ, ?! หห| กอะ ผุผหกีอเทย์ท ใกอเขอรอ ทอน! -..10..-.
เณ ๕ม กลกส ” กนล66 ยสญูต เก กรเณ กลงะกลน นก น อ นนต อ.๓ ยาศอก %6 ส504 ” อบเพัญ บล6ต 5ตล6 อ กม ช่ เบต ล สง4อ6๓0 ฉะก ย9 อเลตลง 1 (ลมนอกมปล ถอยสทร. เต วอม ผลละ9 อก9 แล ร0ยศ ถะเฟอล, (เสขาย("หนา --4-- ห ท วอเตส 0 4 ลคณา 3. ยแมก0 4 ๕ ฆาบา อ พย์ก ๒ ก : 3 ๕เพล ก 8. 1. ๒๕ 5ณ์ 3. เอ๕ฟก๕ 49พณา 4 หลเปกฐ ลาฝอย9 ลกมอบย ร์๐! กรูพร. โพ0 0( เทอ กิฒา6 - บ0ด15 ตอกท พศอก กอส 2.-- 0เรก6 เท ก ใก (ก6 ๐9118ส่5. ลอต่อ จแออย์ กรล( ไผ่( ฮ่อยร, ---3ิ--- พ9กทอยี 19 น กล 1๒6( 0 ทย กิมกก กิอ0( กอส -.4-๓. ปทย กยขอน! ม๕4068 ออกเ อก4 ..ชา6 พพอ8 อก ร์สกาไ68. 1อบคส ทท6 กบอน ค๐ ฮ่ตักพะ, |ตา0เศกฐ ชาย งทอ ศายก -- ๒0 เลย4( อล! แพล่ร ปทย อลรบ ล ส| อฟฑเ ซ์ แสูห พลร -.-8..-- ก 1ท๐. สณ1อ65 0 บาย พล[ด( อกส์ อ รอพ กน่กบ1อ8 |แต, พลธ ล ช่า0นบ 5ย!010. อกส ชาย (40 008(5 พอ18 ใบพณ์กยู ๓, 0851 บาย ฬาอ50, 10 บ่าย !กรเถ่อ อ์ ทด กแบอน(. โทร แทยค .-.10.-- กยไปยฎี 0น1 0! ไย! พอง1ร. โทล เพยย ย่| รสย. 4 กณะ๑ 8รู 6115111[6

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!