ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ อ่อนภาษาอังกฤษครับ

6 ว ว2นธิ!น๐1 /ป. 9 ธินเน่วา๒/ บุม0/ ธินเนน๒ อเอน 5| 07 นอมเอ๐นุร ว ๑8ธเอทนอ ผู นรด ๓ รแทอค 10) บนอน1 2ก058” 1ธนุร 'ธิน๐] 901 อ1อ รเธรท๐. เทอ 6โ /ๆวเทอ ว ใ15๐0น1ๆ6 ง 'อ9บุรนบู รอนุ นน รนุ1 'รอมานแนน 8 พ| ๑แอน1 ๑9ต า4 ธเโ นรม๐ ยดู ทอคว,น๐อ ว ทอ น๒9 ศู ท๐ าห ง ภารน ๐1รนพาๆเพ ทอด 1โ อ"6 ว น.เทา ผู ธินนๆ ง บา า1.| รนเนง | แวอร412 พน| 9โ ง4าอธรเทอ ว วรรนน ย ภภมรธรเน < ๑ ๑อ๑6๑99658 “ๆ 0๐8 ทย 'ธน นุม/ รธนน๐ว 901 0ออรน วุ,ุนอ0 ท๐ 6ๆ1โ นนทคๆ9 ว รวน๒บนเอนอ0 ผี รธิน05 ง )ธ1๐19ส เวน๒ส อ 4สุ ก รภ/] วเรอในย ๒ นุวทร นอรร .เอกอ ท๐# ออน ษโ "เอ ง ว “น๒พ ฎ งอ9อา90ง ฯง 'รอนอ๑าๆ๒อธิ 6 0๐9 ธินเอ8 อทท รเนอน พน ก ตณิ มห าว.นอ๐ ว บานะ| อ นบ5| ดดกะน» “5รอ.10 /ตอน ๒ าอน 5ไต ลา ธินเน่วาอ ว ร แดนคบพูเลอแหล (น20 แนะรนออเอนน กมะเนด ณะาหละ มนะเน 0แนะ งนด (0 6บ นนะ (นนะหนส สนด สน สหน นณะรส2 20126 @ บณยษแ6 25๑23-๑44 "ลอาแอนบกอ๒ษ๒นแกกท ธินเนอารท ฮู ธินเธิน[5 'ธิน๐ๆ๒ 4๑ะ9อ๑998 ทอ๐« อ#เ๒บุ า]เเ นนทคตๆ8 รนุ] น๐ รรวณด) รน1 420 รน05 โนโ รอเทา๒อ ว 51.๓5 ย 091910 ง 2แน ๆเน อนุม 01 /แออ ฎ นุว๒อ ง 54๒0 อรอนป) นท๒ๆ บ๒อธสร ๐1 /แอนุ เอนๆ อาส่ออส ”“”” /นอค 6 ม๑| ว รอธ๒รรอนน ว ๑อา๑ ย รอาวน เอ0 อ 7๑] 07 ธน รดนรร เฉนอน) “พ 8 ภอธรนพเนป ว ฏฎ9อรเอนป ย ฏอรน ง ะบวนอ.ฯ| ร๒อธสร ๐] /แอนุ ๆกา ไนธิท๓) ธนปุร , รนนเอน) ว อ8อ๐น: ย 9๑1ว ๆ1๒ซ่ ๑๑๑๑๑<๑๐ อนุ) 2๒ เอาร๒๐ว .เอาอ. อธ์ทนุ 8 น๐ จนอ | 9๑ “๒0.เอารว“ ว าร @ ไรอนๆ8 บง0 ๆออนุวร ๐ “๒0 5๒) อนุ1 ร๐๑ ญู ด ภอ9อ ว 1ส ส ๑าธนุท "น๒ส| ๒๒นุน!ค รุนอ1๒ | 1อ รนนเทน์ ๒ )0 อ 0๒บ ๑อง, ษข นอกว6 ว %/เอรนน๐ว สู อวน๑เวร ง '54อ]ในนุ) อ] รบนาน นอทวนู= 49.เอ4.ส | 6 งรร.เทอ“ ว วรร“น ส ภรรนนเป ๓ ๑๑นฉฉอดฉดด ม อมุธนน ทอ๐ เวเต จ๒อ.6์ รอาร๒ๆ) อๆ๒ว รเบุ| ? อรวนอ๑เวท๒ ว เงน๒ๆ ส 158ว 'ธิน(“๒ส 0อนุรเนน งน๒สุ อนุง นอนุ/เ 0๑9.เอรนุว เวน๒ วอสส่๒ว ๆกกา ะป ! *บแนอง! งวร.น๐ว อนุว ราว.แวง กบร๊หแคเษนลดบคนษ บพยเสบ๑ ณ ไ แรกเคดารนบคยกแหนลรลอก

คำตอบ

ไม่รู้ว่ายังต้องการมั้ย 555 สู้ๆนะ
บางทีมันต้องลองแปล คำไหนไม่รู้ก็ลองหาๆ เเล้วจดคำศัพท์ไว้ก็ได้ เเล้วก็มันมียางข้อคล้ายๆว่าจะเป็นพวกสำนวนมั้ง ไม่เเน่ใจ 555 เฉลยที่ทำให้นี่ก็ไม่เเน่ใจว่าถูกหมดรึป่าวนะ ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะจ๊ะ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!