ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยครับ🙏🏻

0จ ขะ05 5มลพ นอนุ5 ๑เอนพน ว 49อนุร @ วรรม๐บุร ๓ 5ร5๑ว เทอ น าธ์ รนุ1 ร! น๑.๒ม 09 นรบนบุด ว ร1เอนุด ดู นุวเบ ๓ อฝี๐เทว ปนทอ๐1๒ ลินทอ/เ๒งุ ๑เอ อด กา เ๒๑/ ใไร้๒) ร๑นนนุ จ!บุ] ร๒ม ง ก 61 “อนอเม ว ไร๑กอนอน) ดู 19ุอนอน| ษ น๑1อ นอบุร กก+ 3! 9น๒( ทุนเน่ๆ | 8โ ในอ๑ทนุ๒ส่น| ว วรมวะ๑ ดู ๑7ๆเวอนุร ษ รเอน /ๆ๒อน อ1 อผูก กะ-. 95 ๑ศุ วน๐ๆ ,1 ๑1๑นุดค - ๑รร๐นุค คู อนุคค ๒ นเ๒81๒6 ๒ ๐ๆ อ๐น “๒ร เอคเอน เสะว 6 น๒นนอ 4๐ ๑6ๆ อบนุๆ ๑ รแอว ๑1 ธินเธินเร ว ธิน๒๑1ว ดคู ธินทแอนุ ง 25อ๑.ภุ ฑู แย --- ร541ๆ ๑นุจ 1๒อนุ ท๐«๕ น๒๑ ๓ 1๑9าา๒ๆ / ว า๒ อ 259า๒) ๒ ง4๑นุจ๐1ส รแฟ ร๒ ค2.. ร๒อ๑าง ร| ษ1 ไท1รรอววทร น าพเด่ารน สลู ไทเนท๐ๆอว ๒ ไว4๒27เพ “๐๕๓ ๒ 1งทอ๐ๆ๒ 2๐๑1 5! 2อจู5แร น กะ== ฯ๐๐4ส อบุ| ต ร2ทอ๒อาวุนอว อ ร๑1ทวจ๒๑1ว “ล '5๑ร1๐นุ องท เอรฯ๐๐า โอวเนหนน ๑เอคค รนแอวเน๓ โโ 4@นแนน๒เว ๑ “น๒ท๒ว๐ เวธรนต์แทร ว เวร.เอว5 ส เวรมวะอ9 พ๒ [4อ!ต่5 )0 ปุ1อ 0) น ) 0โ 9)๒ ว ธนน0๐ว ดู 198 ๒ 'รอเธอ) /ๆ)0ส นอบุ// 1อธธนธน1 ธวน10 ร๒ เธ/เอ าห ท0 ค รรอธา)นุวรอด5 ว รรอ)นน1อปุ ๒ '5/หอน 0๒ๆ อนุว ขบอ) รอห เทผ อ รรอาต่า๑บุ สฐู เอบุ ว๐] “๑อป] เรม๒ ฉะ่อ๕ออ๑๐ 1๒9๐ ว ร5ๆๆ) ฮู ฯเธอนุว ท ก!นนร รอนุร เน๒%อ .เอปุ วอรร๒ส ๑ค๒ธนุ วุรทน. อวเ ๑๑๑๑๑๑๑๑ เล ๑รรเอว/หต ว 190๑ๆ ดู 759ๆ ๒ าออนุวร เท๐ น! แอ๒ๆส ๆอตุจู๐๐ “55ะ--. ๑รน ร! ใจ๒นบุวเผพ ๑ รนน๐> ว าทส อ เวนอนุ ๒ 2๑ร๒อาส “๓๒๐, ๑น?)๐ ๑๒เร อนุว) ๐1 4เร/เ6 ววะ-- ทอ4 น๒ว ด นห ว 3๐ อ า๒ ๒ ธินแส่เนท น๒เน ๒ ไโฆดเงน ๑ว/ต ๕@ ไธ๑ป ว 4๑ส่เนอ๑า ง ๒๐๑๐๑)ๆ ๒ ๑รเน ๐า รมง๒๑๕สร “แน รอ๑หท๒เน ใน “เน๑า|! ไว๑211๐ว ๑บนบา ๑าว.แว“๒ ๒ธนุง ๑ทท ๑บุร น๑แฟพุคค ๐๓ๆ 0

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!