ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ให้เขียนจดหมายหาโรงเรียนที่หนังสือให้มา ทำนองว่าอยากสมัครเข้า ช่วยหน่อยค่ะ

ไฟพเทย เลร 8 อน ทลงด รออท ฝ่าไร ธสงอทไรธทาธท1 ธทค เพลท1 1อ า รในสท โทย[โรท ล1! 516 ป๐ทท'ร5 5๕๐๐|!. หีปท์1อ อลท อ๑ทาลไ| ๐ร์ อทคสุนไท 1๐ ไทล ร๐ท๐๐|!. 855598 56 งอ๐ไทท่ร 0๐1 5แสท 5ทรไว้รไท ไท รท6 ไวอลนนป็น1, ไอล๐๕ใน| จไลซอ๐ 0ธิ เทาไวอะไอต: [- ็ัล็สฝไ เวิททล1 ฮุทอนไวร, ๓วอเทอท6๐๑๕ รณ์ 6๕๐๕!ไอท1 ไท0ร1-โลทฑ์ไข ล6๑๐ทาทาอ(ไลน์อท, ไอท ไทโอททาลนีอท ลไวอนเ ๕ลทาร, โอ๑ร ลทส ลหลไลไว1 ไวไดลร๑ ๑1 00 44 543 43 32 21 ๐ เขท1๒@ 10 ใหโลห โอไททรอท ละ ททล(9รป์อไทท.6สน. . 4 ฟไท่1อ ทอน่ อทาล[| ไท 80-130 งเมอสร. ไท๕ในส๑ . ปฝ่า6ร6อ ๐เทรร. . ๆ (ชัพร ไทรอทฑลพีอท ล๒อนะงอนรลไร ลทส รล - : : 00 ฬา 9 ร| อก ไทร์อหฑลข่อท ลไวอนชู ไลไตทย ลท อ%ลทา, ป่ทธ า ทธลเธระ ไอพท อ 6 ลทส ฉน๒[๑ ไหลทร๒๐ห ๑ 5อท พเทล1 ขอน พพอนไส !ไ«อ ฝ่า6 เธลสละ 1๐ ส่๐ . ” รลท ฝ่าธ! ขอน ๑9ว6๕ ล 1อวไม. า ” เพทง หอน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!