ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

😊😊

ลไวน ๑ 650ทลเเไพ ลต์]66มุง65 51อท ลทฝี อตอล1. ภิเชด 1ท6ร6 สผ่]๓๐๕ฟง6ร5 เว0ร1ปให6 (ท) 9 ท๑ยฮุลย์ง๐ (พ)? 5 56๐6หนทะเลไเอท โท่ลทส|ท ยตุดท6เอนร ทลสหตัเหอฟิตทย |ล7ง ซ่ ร " รท รเทลท ร1นทไฝ เก1อทลปอท เท สุน6รน0ทร [. ฏไ- อทฝี่ อกรงมอ[5 ทล๕๑ทหัน| เทออสห รอ|กิรท ใไล!แลบปังล นทรพ่อลทสไห -- :- " ไดด่อเล่ 1โร1 ลยูล 77 --- (4ล ! 566๓ สทย์ 1อออล1 ไทอ ไคเกส ป่า๑ 0๒0051165 โท ๒%6เท๕56 1. 2.19 สศุนอรย์อท ลตฉ่ ธทรเพอะ. ฝ น “ ร | @ใทลอหัน| ภา๐๐๕ โพ่ลทสห ฮุ๕ท๕เอบร --: 1 รทาอห | |ทลแฮ่เพอหย่ทย รทท ล1 ภักญ โรล" , 8 “6ร, รท6 15. ถือทา|อ16 ป่า6 รอทไอท๐๑5 หบไป้า ลผี|]6๕ใหลร โหอทท อิม๕๕56 1. - * โหอท |15ไ1๕ท ลทส์ ๕๓๕๓6. ( ๒ , พิดลส์ หํา๐ ฉุนอรนีอทร สทต์ สทรง4อร5. ? (6๕6๐หยูล 15 นรนล|ไท 5ลล สฝู่อ6รท" ไทเทษ กแลทพ สู่6ลรท1 พอก/ รทาล ทลออหท. ไห่ล5 ลอน1 ๐ปฝ่า6 เ[|<6 เมอศีไทย. ล ....เวอห. 0อ600!6, 5ทธร ...., 2 ไอ แอท/ ท1๕ ท50ทาอบ็ทาธร ธิพ่6 |5 “2 ทลออห, สทสู่ ไทอท ว ทล๕%6 รอสู่. ฟูล5 ..,. , ซออรท'1 ไล|(: อททห 0ร1์ไลท 0หธร 6สฝาท ' ไซ๕พทอก ไทเทยูร 10 ทอ 6งอ เ@ ๕๓๕ชรา! (ทอพ โพ่ลทสูร. 5ทด5 ..... 5ท6" “ภ์ รือ5ร ๓๕«| หวต เว ซ์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!