ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยคะ

ขอนที่ 1 ให้เลือกคําตอ อบที่ถูกที่สุดและทําเครื่องหมาย ลงในระดาษคําตอบ (ข้อละ 1 คะแนน) 1 โครงสร้าง ที่ไม่มีการสังเคราะห์ แต่เป็นที่เก็บฮอร์โมนตรงกับข้อใด ก.คระชลก5 เล เคคิอตแค่อ/ โนญ สู่ลทย จ 5แตด อยะ ทนอ่อนร ย์เหอย่าฟลเทน .? คมหลัก หละต่อก40 ทมิห้าท่คบคุมการทํางานของตอมใช้คอทววาเก ดจ คกฒลกนะ จ.ศเลน ต่อก ค สะกอ! ณะ ส๓ จ ตะลเลกชอบแคมต่อนรง1ขอนเมท 3. ฮอร์โมนไดทีถูกสร้างจาก990ฝาล(ลานร ก.@เอพ พอตทอ๓๑ (@) เ ห กกร รณิทนไลแทรูพอกทอด๓กัญิ) จ, 6อเชอชพอคะ ศิตไดอะเทร คอะ15/(0ั0 .4 ส่วนโครงสร้างของ /เ๒๐กล| ๐๐6๐๓ ขั้นใดสังเครา 1ห6๒๒๐นรทท สารยาหาร ก. 2๐กล ออไนต่ ร ค. 2อทล แตรช่อนไธร เน 5 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการขบวนการสังเคราะห์ของ 13 และ 16. ก. ทพส่ ตลท ข. คแลช่าทหรั จุเลกช์ ค.เอ๕๓๐ .ก. ควบคุมระดับโซเตียมและโปตัสเซียมในน้านอกเซลล์. .ข. ควบคุมเมตาบอสิซืมของโปรตีน และโขมัน ค. ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดให้มีเพียงพอ 4. ควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดให้ลสูงขึ้น. 7. ส่วนของตับอ่อนทีสร้างฮอร์โมน (ทะบป๓ คือข้อใด. ค.แฟ6! ๐( เลกดูดท่ทะ จ คอเฟอนไล!๓๕!| ต. 6อแอเชือ| ๐ จ0นต์ ๓1 [ร ฟุธะกงนไง ทําให้ระดับน้้าตาลในเลือดต่า จะมีการสลาย ๆห๕๐ง๐ค จากตับและกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มปริมาณ กลูโคส ( ๕เน๐๐56 ) ในเลือดให้สูงขึ้นเกิดจากการออกฤทธิ์ฮอร์โมนใด 9 พนะรพวก คทรมไก จาพพลก .9. ฮอร์โมนเทศขาย หรือ 1๐1050๒๐๓๐ มีการสังเคราะห์จากต่อมใด (ก. 66อทอย , 2อทล แตรช่อนไลท่ร จ6๓รช่,อตเยทย| ททอร่นไล. เค, คิอตแตท่อ/ ผ่ณแลญ/ สู่ทย ,สุงคร4,/ จ, ค์ทงลรอ! ผ่ในหล รูทย ,ลยัเตทร1 ออกอะ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉