ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ จนปัญญาจริงๆ
ไม่ก็บอกข้อสังเกตในการทำแต่ละข้อก็ได้ค่ะ

น 11@ 15 56 ...... วเกาทนเอถะ ฮุลทา6ร ฝ่าล1 อ ท6ขอ รไหตไฮ5. (1) @%ไลนรเอส์ (2) ๑๒รธรรอส์ (3) ไละไส่-ไล๐1 (4) ๑๐ต0อรไอนร 1 9 ไทอ ทสอรไสอท1 ............1๐0 6๕ ไท ล รเลไงไ16 ๕อ๓ส์ไนเอท ลนิเธ ปา๐ ลรรสรรไทลนีเอต (1) ธลฯร (2) พลร รไต (3) รณ์ส (4) กลร รณ์ส 20 ได เทลตลอร .......:. . งอ๓ โหร ไท อกลหธ6 อ6 ฝ่าอ ส่ชลเอต1 นตนี้ไ จ (10 ท๐51ดกร (2) กล5 1๐518๓อส|
ว 23. 1 5 งดน ง ร ๐ อแหเทลเห | ฮา (1) ๐ลถาอ (วา พอนไส้ท1 ออกด (3) ลส ๑๑ถาอ (4) 5หอน1สต"1 ก 5 เงไวกค ไอ(ไอท เทลทไ๕ร 10 ไทอ ไหลส รไหส่16ส ไเลตต์อะ. (1) เเดนไส่ เลง๕ ฮอ1 (2) พอนไส่ ธ๕( (3) จปี| ช๑( (4) ทลส ธ๑1 2 [ทกน โหล ทธดดไช สท8 2๑6๑๑อ016 อท ๑ลหฝ่า. (1) ฝ้าอ ไน๐๓ (2) ฝ้าเอ ทาอร1 ใน๑๐๒ (3) น์าอ ททด๑ ไน๐ไซ (4) นํา6 ไนอไตเอร1 5 ไอ0 วะรงลร ฝ่6งลรไลไอส์ ไท ป้าอ 5๑๐อท จิมอะไส่ ไหลท, 15 ตอง/ 0ท6 ๐6 ไนอ ห์่06 ๐อแนทพิหไอร อก ๑ลเฟ้า. (1) “ทอแอ (3) ทท05@ (2) จฑณ๑ (0 ดเห [15 [ล6๕(อเขฯ, ไงนเ ไี| ลไร0 โพเอ 50% ๐1 ฟ้าอ จอยยอ5. (1) ไทอ ๐๐เฑลร ส1ส ท๐1 ๕1056@ (2) โต6 ๐อเทตลตจฯ ท0เ อยไห้ 6๐086 (3) ฟิอเอฟช สู1ส่ ป่าอ 6อทาตลทฯ 61056 (/) างัด( อฟไฯ ฟั1อ ๐อเต0ลตร 6ไอร6๑ส .
ภาษ.-คิจุก |สฑ์ ง 0. == # ภิ ไ 8ะ! ปัตธ 5650ไลแรไปน่ซ. ไอ ..... . พ: (1) “ด5 ไทละสไจ (2) ไนเส งขอท6 (3) โลหสไจ/ งเอร (4) อทแร ไทลแต่ 1 สเ 11โ4็็โ็็ใ็0 ไท ทลเนทล| แอธรอน6อ๕. (1) “เลแอ (3) ไห่อ (4) พเอท . [ไม่5 15 (ไทอ 0น88 629699961 1 ]นร( ๒อนฏใน| ไลร! เทอกทฟ่า. . (1) พ“ขท6อ (2) พล056

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!