ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ จนปัญญาจริงๆ
ไม่ก็บอกข้อสังเกตในการทำแต่ละข้อก็ได้ค่ะ

น เล ไท (3อ๓เฑลทฯ โอช อ9อฮะธ ล ออทเตารฑ. (1) ทาลทนเล6เชอ (2) ๑๓๐ ทาลทนเโลอเชอ๕ (3) ละ6 ทาลทนโล6๕เอส์ (4) แลงอ ๒๐อก เหลทนโลอ๐เทอณ์ 9 9ไอภูกจ15 สะอ 2..... ล รอทอร ๐0 ออททาอก15 10 ไอลเฑ เหตอ ลงอน1 ไปไง. (1) ส1ร56อฯอทัทธ (2) 1๕0๕๓เธ (3) ๐๑ทสน๐นิทธ์ (4) เธ๕ไอลร1ทธ 3. 1เร ล ไ1ฮ โล6๕เอทพ. ไจอ หนทสีอส 0อ0ปไช2222222222326๓3ใจออ. (1) ๓เฑ10ห๕๕5ร (2) ฉะ๑ ๑เฑูอฯไท8 (3) ลแอ ๑เทท1อ0ห@๕4 (4) ๓ฑูไอ+ 4 “อน เททหร์ 3100 ..,.02209630993«ทอ ไกอน สอก"1 เพล 1ด สไอ รอดน. (1) เ๑ สเท๑๕ ดล: รท๐๒6อ
(3) ทลส “จล . 41166 อธิทรจะ ปิล1 พลศอกรน ร ปํา6 ๒๑อ16 ทาอจฯใไหท6 10 ฟ่า๕ ๓7 . (1) เน1 . นปส่ (2) ลแอ น1ไส่ไทธ (3) ลขอ อนปี1 (4) ลเธ ง๑ไทธ ไหนป1 ' ไถรอกั 02.จใน่1อ ๒๑016 พงล ร0ใตธ ไท ฝ้าอ เทลไ. (1) ๑๓1อสอส (2) เลร ๕๓10สใหท6 (3) กลส อ๒1อสอส “ ไต6 ๑อหลตสั 0022202925ร๑๓4ลไดเตทอรโร 6 ื (2) ตเลหชลส์, ไอนิ (4) 15 รดออ0ให5 (1) ทลร ๕เลทธลดส์, ไอนี้ (3) ทลร 6๐เลทธอฝี่, เลหอ ไ๑นี (4) ๑เลตชลสล์, กลฯอ ไอน .ไตธฯ ละอ ทอ1 อ ใหโดกเฉดต์. เพพ ร (1) ไชอพเฮขอต (2) โโ๕โอเช (3) โงลเอฟั61955 (4) วอตชนัเธไอรร 11. โวท์จอ5 พ7ไท0 ข10ไล16 ก 0 (1) ๐ 06@ ทิทธ์ (2) ถิก๕๕ (3) ๒๐ บีทอส (4) ๒๑ โดนทต ๕554” เร น อไนไหอ ญีมเลน "
ได / 0 111100 (4) 0๐ โดนทอ 12. 1ได๑สร ] 5 1 1 (ุ ย น ไ = หตู 1 9 ๕ จ ๐5 ลกทธี ทตร11สล่อร ลตอ อ๑ ไ๑ 8 (1 ) ส1จลรไอ5 671ก6กน 1ย (4) เทอลสต16ทอร 13. โทอ ธ๑จอ๓ฑาต1 15 ฮุดไท6 10 ...........ล กทอง ไลจ) 0ต ๐ใน่ไส่ เตลตอ. (1) ใลอ” (2) 15ร5แอ (3) 1ท6อลร6 (4) ๕@๐๐ล56@ ไส ล 1 อปัทอรอ ส่ลหร? 73: โ๊ไทอ, ฝ่าลไร. เหน ฯอน? (1) [ชดห สด ฯดน ส๕๑ (2) “จัตล[ ตัด ฯดน ส๑ (3) “กิทล[ สด หดน ป์นัญะ อะ (2) ไดพ ทลงอ หอน ๒ออต ไว 0 ส์1ส่ [ ๒อ๑ไท 1๑ โอ๑| เตออ อทอ๑แฮ6อนี้๐ เน! [ ลไร0 5เลหไอส์ 10 ไดรอ “อไตไฟ. (1) 3อ๑๑ลนรอ (2 “ณ์ (3) จก (4) โอจเ อไข 16. โทอ6ฯห รถอทส เทด31 อะแหอไช นีฬา6 222226่200055003กปกอไห ทรดตแอ5. (1) 0 ลสูจอนี5อ ! (0 แกด (ๆ ลส์งลไรดเอทโ (3) ลสขอไรไทธ์
ภาษาอังกฤษ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!