วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครพอจะทราบมั้ยคับ ว่าสรุปเเบบนี้หาได้จากไหน พอดีว่าลืมว่าหาจากไหนเเล้ว
รู้สึกว่าหาจากเเอปนี้. ช่วยหน่อยครับ♥

บบข่อขดาหาร ๓ สสตะ) การบูลเดี๊ยง อไดยจใหข้เด็กสง : . การย่อยลาพทร 0 “กรข่อยเชิงเคฉี : การงปลียหงหาดไจเจลกุลลําธอาหาธ์โดยเฮไหม์ ล ะ=-ีด: ' อรัยจะฑูีสขอกับการข่อง ฮาหาย ส ซ ง เตับ สม1ข้าดีส่งัไปเก็บที่ถุงข้าคี. . 2 ตับดด% สูร้างเอนไฟม์ไปขอหลอาชาะพี่ลําไส้เลีก(เลตค้าจยย) 7 .2. ลําไส้เล็ก สรํางเอพัเตม์ มลอลเทส เจ๋งครส ผูสุกเฑูสู ไปย่อยที่ล๊าไสี่เด็ก : พมมญศผด ปบบปมบม จ แจจ้ขู เวร1 เน จง ดู ร---- ล ซ้ | เสนัไซม์ เซ็น ส่าธปธะกอบ ประเภทโขธ์ตี่หที่ร่างกายสริงช้ กาชํางานของเอนไฟม์ ง/ 1 เซอ้นลน” ---ญ ' -ให้ห้าสาย ทํางาพได้ด็เหสภางะ เ็พลบน์ 0 กสจ เร . = กระเพทนะลาหาร ทําถนได้ด งรัด, . - ลิ๊ปส้เล็ก ทํานได๋ดี เบส์ ตาง่ไปไช้เดต -” » กลุโดย. . โปรตัพ ---- กรลอจะจิใน ไขมัน ---- กรฐณัขชั่น +กล็หอรอล ทางเดินอาขาร บบมมมมมม ปาก-» ดอแอย -=พุลิ@ดูอานุ1ช ->กระ เพชัศรกฐู3ลําไส้เด็ด - « จ อู คุ จ 4 ' | ฑมรหนัก ๕-- ลักส็พ่
"ก พบบบยแยงย | ล ญู | | » ถก0. ฉ่816 | | | | ปาก มีญารขัอยเชิจกล โดยฟัน ฉีกรข่อยกางเครี| โดยเอห้เมั่อรัเดิดี่ : ' ดเกเคร 2 ดู1 0ใต้ลิ๊น 107 ใต้จากรรักกร์ล่าง (3 @' ใต้กกรุ 1 ล แต่ะย 52๓ กยล |! 6ร 20สู 0ไมเลส|ไหซจิพ > 0 - - ปไง ไหมาลส์าหหลิห > ข้ายกสมงสโทลี| ง - ปบบบบบนังมงบง 0 0 คดจซ้ย์ ไม่มี่การย06 เป็คาด์ทางผ่าหาตาย ร 9: กญี ง 747 ขูลอดลาฬาธ ยยยเซิงกล โลยปนต่วาจ้ามพี่ยารหิตงากากรหรงค 20 ะ๑๐ เป เจ็ตกจ่า " เพลริสต์ลฟิส กระหาะสพร ข่อยงใจกล = = ขันต์กางกส้างเื้อ ย่อยุขกลาคปี = เลพเฟมั่เพชัญ * 0๓05เทอผุขท + !ไ6บ -» เปปซ๊พ ออโททัก 4 40 -> แรนใจ |ข่อยโปรตัพในซี้ภนม เพปซัน ซี--===--= ไปรตีน - - เฟชัเฑ์ : . ติ๋าไส้เล็ก เรา ร: ! (เตตต ดุโจดิน์ม (ย่อยมากสุ่ง) เจนม ( ดูดซ็มจเกกลุ่ง) อีเลียม ! (เก็นกากแาฬาร)
เศเกศศฑ์ร ๓ 1 - แล็ดูด, มี 2 ส่งห 1. ห้าเลือดขรือ“สาฝี เป็นจองเหลงมี่รื่อข่ละ 55 -- 0- 77 ซลลิ๊เม็ดเล๊อดและเกล็ดเลือด'ไม่เป็นของเหลจรไร้อยละ 4 (1 ขําเลือด,พสาศิธเ (ลรตล) มีพันปงตเรือยละ 91 หน้าที่ลําเดียงเอนยม์| สก ระ 12) เซลลีเข็ดเลือด ( 0๓๕ 0ย|) 5ด ด 0 ร . 6 เซลดิ้เม็ดเลือดแยดง ไม่มีหิวเคลีขส์ 6ปก ส่วหใหญ่เซ็นสํางประเภทโปรตี๋๒ เตกงํา " เยโมโกปน” (แก๊สคาร่ขอนมสนหกไฟล์อี้สมขัติจันเยโซก็กลลิตได้ด็] ๕ - ซ้นี่ ลิกเดียง 0 1ข่ส่วนตํางแของว่างย ล้าเลี๋ยง (002 เดินไขที่ข่อด สรํางเม็ดเลงที่ “ไขดละดูก ลผู้ใด้ 10-100จัน ทําลายที่ต่นและมัญ -9เซ่ลล์เข็ดเดือดขาง มี่หิดเคลียส ขขักที่หําสายเพือโรคและสํารแปลูกปลง . สตังเม็ดเลือดขารที่ ฆ้า| "ไขกระดูก ต่องเจ้าเหลือง อูย่ได้ ๆ - 4 วั้พ 2. เกล็ดเลียดหรือแผ่ขเลีด0 (01014 ภูตเขาไม่ใช่ 08| แต่เซ็หชัจจ่งนขด 0! . กลมธี และบขน ฟี่อายุม 8 ร๒ ช่วยใช้หลอดเลีอ0เจ็งตั้ง ด= %= = ' 6๕ ลอดเลื้อด 70 ขออดเลีอดแดง(ดเห่อญู) ผนังชุณา แก็งแรง ไม่มีลินถังเลยโซ ซ๊ ศศ มี0 สิ! ขกเว็นหลอดเล๊ยดง์ลโฆหาชี้ฮ่เกอรีจําเัยติคากไปปลๆ ๕ (2 หลอดเลียดด้า ( งยํก) ตข้งขาง ซีอิงเด็นสย่ใหรต่างห่องหากพสาคับส่างลา. . ม 00. สีง ยกเร้พหลิอดเลื๊อดหัลโฆทารีเงพ ที่ห้าเลียดลากนอดนู0 จะเบ็นเลือตง ซ๊= 8. หลอดเลีอลยยย 1 68ด[ไสญู) เชี่จจแร่ะหผ่างขลองเล็อดแลงกับใก3 @ 0 มีการเปลี่ยหแก้สและสีรกยงหลุงเลือดกับเศย์ 117 771% 'เม็ดเลือดขาลจะถูกส่รัง - 1) ข่าโกไซต์ ๑ ชีจิวหลึง( 0) ลิมไฟใชตู่ ๑งัหลด จ๊ - 0 ลก" -- 'ถิหคจิดเป็หพุนลาชุ หลูกับเม็ดเลียดแดง / . โหเจด เทตร์“ญูก 9 แยกลากก็นไม้ได้ ลัมกลุด รุปว่างกลม นัวเค็ยสัไม่แข่ง @ เซลล์เม็ดเล๊งดขา8 | | แฉกาญี = ทําลายเชิ้อโรค | เข็หนู สุงอยุ่ในต่อ ล | ลซี ม, ๑ . แบ่งอกเข็น 2ข่รเดท สิงแปลกปลอม | หําเแล็งงด้วข @:

คำตอบ

กดตรงsearchค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ค้นหาเเล้วครับ เเต่ไม่มี

ผู้เยี่ยมชม

น้องกด Download ภาพไว้ เเต่พอมาดูอีกที
ภาพหายไปหมดเเล้ว

ผู้เยี่ยมชม

ไม่รู้ว่าต้นฉบับลบมั้ยหรือยังไง

💮YUKI 💮❄

ผู้ที่โพสน่าจะลบสมุดshort note ของตนเองไปแล้วค่ะ มันก็เลยหาไม่เจอ

Bovi suriphon

เคยเห็นอยู่ค่ะ 😊😊

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!