แผนการเรียน
มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ข้อนี้เกี่ยวกับการสร้างข่ายงาน ช่วยเราหน่อยนะ

0 วร ป งณัน 2 การวิจัยขั้นดําเนินงาน วิทยาการจัดการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ เร น จาจแรนบนโหร เล่ตช่ระแค่งผูนักปจไพร 9ขะ
โครงการปรับปรุงอาคารลํานักงาน มีกิจ งาน กกรรมที่ต้องทํา เวลา และเ /ค่าใช้จ่ายค่างๆ แสดงคังนี้ เวลาในการดําเนินงาน(วัน) กิจกรรมที่ต้องทําเสร็จก่อน '- ร ปดติ เงรัด 3 100 200 7 280 520 ซั 50 100 ฝู 5 ง | ฆา 360 ถุ 2 2 160 160 จ 10 1 8 230 350 ซู | ว๓0 480 8๒,0 1จ" ] : 100 200 2075203 จงกํานวณเวลา และค่าใช้จ่ายของ .โครงการกรณีเร่ง โครงการเสร็จ (แสดงการเริง ของกิจกรรม) (วณ2 คะแนน)
1) สร้างข่ายงาน 2) แสดงเส้นทางทุกเส้นทางจากจุดตั้นท 3) สรว้างตารางกา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉