แผนการเรียน
มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์เชิงประมาณ มี2ข้อ เราอยากได้วิธีทำคราวๆ และคำตอบ เพราะมันใช้เก็บคะแนนดิบ แต่ถ้าผิดแค่จุดเดียวอาจารย์จะหยุดตรวจทันทีต่อให้คำตอบถูกเราก็จะไม่ได้คะแนน ช่วยเราหน่อยนะ

โบนักศึกษาระเ น ชาการวิเ งปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุ น วิหธาการจัดการ 20 การวิจัยดําเนินงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคภา: อ 0 น ผล 0 ฮ ๒ 0 นบริหารธุรกิจและคฉั» 2 7 เท 0 สลย
80พ 203 กุณ สมศรี ทําเ เซนวิชจําหน่ายที่บริ. ร เวณหน้าบ้านซึ้งอยู่ในย่านสีลน 'โดยทําแซนวิช 5 ประเภท คือ กอ แซนวิชทุน่า แซนวิชแฮม และ| 1เซนวิชแฮม-ไข่ โดยสั่งร้านขนมปังของคุณดาวในจํานวน180 แผ่น ทุกวัน ตามสูตรคุณสมศรี แซนวิชทูน่า ] ชิ้นใช้ขนมปัง2 แผ่น แซนวิชแฮม ] ชิ้นใช้ขนมปัง 3 แผ่น และแซนวิชแฮม-ไข่ 1 ชิ้นใช้ขนมปัง 3 แผ่น ส่วนหมูแฮมและ: ทูน่าสเปรดนั้นสั่งจากทางร้านคุณนิว ทุกวัน โดยตกลงกันไว้ว่าสั่งหมูแฮม1 ก็โลกรัมทําแซนวิชนธมและแลบา -ไข่ได้ไม่เกิน 30 ชิ้น และ ทูน่าสเปรค 3 ขวดทําแชนวิชทูน่าได้ไม่เกิน 60 ชิ้น จากการจําหน่ายแซนวิช3 ประเภท ถําไรต่อขึ้น ของแซนวิชทูน่าเท่ากับ 5 บาท แซนวิชแฮม 4 บาท และแซนวิชเแฮม-ไข่ 6 บาท ตามลําดับ ดังนั้นคุณสมศรีควรจะวางแผนการผลิตอย่างไร ก) สร้างตัวแบบการกําหนดการเชิงเส้นของปัญหาข้างต้น จย) แก้ปัญหาโดย 5โกญุท๐ โงนาอ4 (20/2 คะแนน)
28 จากข้อมู 3 29 19 . * ไม่สามารถจัดสังสินค้าได้ ทลังสินค้าที่ 1 2 และ3 มีสินค้าจํานวน 500 800 และ 700 หน่วย ตามลําคับ และ ว้านจําหน่ายสินค้า ทั้ง 3 แห่ง มีค วามต้องการสินค้าแต่ละแห่งเป็นจํานวน 600 หน่วย จงหา จัพต์เจี้กงฉัา1ช้าพลิจี. น แ 1 1111111111 ย ม ร วิจีบคลิ งคําบาณคําใช้4- ข) จากข้อก) แก้ปัญหาและแสดงการจัดสรรที่เหมาะสมด้วยวิธีมอดิ (0) พร้อมทั้งคํานวณค่าใช้จ่ายรวม (292คะหนน)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉